درباره نشریه
ISSN:
2008-0743
eISSN:
2228-6594
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
دکتر جلال درخشه
سردبیر:
دکتر ناصر جمالزاده
مدیرداخلی:
سیدعلی لطیفی
سایت اختصاصی:
danesh.journals.isu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)
صندوق پستی:
159-14655
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/19
مدیر مسئول
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
سردبیر
دکتر ناصر جمالزاده
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Naser Jamalzadeh
Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
هیات تحریریه
دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Mohammad Reza Ahmadi Tabatabaei
Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
دکتر اصغر افتخاری
استاد دانشکده معارف اسلام و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science, Security
دکتر فرشاد شریعت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farshad Shariat
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
دکتر حسن ماجدی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hassan Majedi
Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
دکتر حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: political science
دکتر سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalaleddin Dehghani Firoozabadi
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر فرهنگ رجایی
استاد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farhang Rajaii
Professor,
Specialist: political science
دکتر ابوالقاسم طاهری
استادیار واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abolghasem Taheri
Assistant Professor, واحد زنجان,
Specialist: political science
دکتر ابراهیم برزگر
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Amir Mohammad Haji Yoosefi
Associate Professor, International Relations Group, Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science and International Relations
دکتر محمدباقر حشمت زاده
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی
Mohammad Bagher heshmat zadeh
Associate Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: political sciences, Sociology
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor, University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر حمیدرضا ملک محمدی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Reza Malekmohammadi
Professor, University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر ناصر جمالزاده
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Naser Jamalzadeh
Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
مدیرداخلی
سیدعلی لطیفی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Ali Latify
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۸