درباره نشریه
ISSN:
2228-5962
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر احمد اصغری
سردبیر:
دکتر محمود جمشیدیان
مدیرداخلی:
دکتر پژمان مرتضوی
سایت اختصاصی:
jcp.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای ستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان ابن سینا، بلوک A شرقی، دانشکده دامپزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/26
مدیر مسئول
دکتر احمد اصغری
دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ahmad Asghari
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر محمود جمشیدیان
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mahmood Jamshidian
Professor
Central Office, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر پژمان مرتضوی
دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Pezhman Mortazavi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر پرویز تاجیک
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
Parviz Tajik
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
دکتر ایرج پوستی
استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Iraj Pousty
Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر پرویز شایان
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
Parviz Shayan
Associate Professor
University of Tehran
دکتر محمود جمشیدیان
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mahmood Jamshidian
Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر محمدجواد قراگوزلو
دکتر محمدجواد قراگوزلو
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی دامپزشکی
Mohammad Javad Ghara Gozlou
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Pathology
دکتر صادق رهبری
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
Sadegh Rahbari
Professor
University of Tehran
دکتر هادی کیوانفر
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Hadi Keivan Far
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Virology
دکتر محمدتقی زهرایی صالحی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دامپزشکی
Mohammad Taghi Zahraei Salehei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Microbiology
دکتر حسن گیلانپور
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
Hassan Gilanpour
Professor
University of Tehran
دکتر فرهنگ ساسانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی پرستاری
Farhang Sasani
Professor Faculty of Vet Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Vet Pathology
دکتر مهرداد مهری
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mehrdad Mohri
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
مدیرداخلی
دکتر پژمان مرتضوی
دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Pezhman Mortazavi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۲