درباره نشریه
ISSN:
2382-9796
eISSN:
2538-4430
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فنی و حرفه ای
مدیر مسئول:
عرفان خسرویان
سردبیر:
دکتر نعمت الله عزیزی
دبیر تحریریه:
دکتر محسن جهانشاهی
مدیرداخلی:
دکتر آذرچهر صحت
تلفن:
021-42350418
021-42350414
دورنگار:
021-88772204
سایت اختصاصی:
karafan.tvu.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پلاک 4، سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای، دکتر مجله کارافن، ، کدپستی: 1435761137
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/05
مدیر مسئول
عرفان خسرویان
عرفان خسرویان
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاست گذاری عمومی و علم و فناوری
سردبیر
دکتر نعمت الله عزیزی
استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Nematollah Azizi
Professor, Department of Education
University of Kurdistan
Specialist: Educational Planning
دبیر تحریریه
دکتر محسن جهانشاهی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: فناوری نانو، فناوری نانو
Mohsen Jahanshahi
Professor Computer Engineering Department
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Nanotechnology, Nanobiotechnology, Wireless Mesh Networks, Wireless Sensor and Actor Networks, Cognitive Networks, Mathematical Optimization, Soft Computing
اعضای تحریریه
دکتر نعمت الله عزیزی
استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Nematollah Azizi
Professor, Department of Education
University of Kurdistan
Specialist: Educational Planning
دکتر سید علی اصغر قریشی امیری
استاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyed Ali Asghar Ghoreishi Amiri
Professor
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر مسعود شفیعی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
دکتر سید حیدر میرفخرالدینی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Seyyed Heydar Mirfakhreddini
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Industrial Management
دکتر محسن جهانشاهی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: فناوری نانو، فناوری نانو
Mohsen Jahanshahi
Professor Computer Engineering Department
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Nanotechnology, Nanobiotechnology, Wireless Mesh Networks, Wireless Sensor and Actor Networks, Cognitive Networks, Mathematical Optimization, Soft Computing
دکتر حسن مسلمی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hasan Moslemi Naeini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمدرضا مهرنیا
دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی و شیمی
Mohammad Reza Mehrnia
Faculty of Engineering
University of Tehran
Specialist: Biotechnology & Chemistry
دکتر اکبر جعفری
دکتر اکبر جعفری

دکتر احمدرضا حقیقی
استاد تمام دانشکده آمار ، ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه علامه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی-انالیز عددی-معادلات دیفرانسیل
Ahmadreza Haghighi
Full Professor, department of mathematics allahabad university
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Bio-mathematicsComputational Fluid DynamicsControlNumerical AnalysisPartial Differential Equation
دکتر مهدی چهل امیرانی
دکتر مهدی چهل امیرانی

دکتر سید محمدحسین سیدکاشی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: شکلدهی فلزات، بهینه سازی
Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi
Professor, Mechanical Engineering
University of Birjand
Specialist: Metal forming, Optimization
دکتر مهدی ملکان
دکتر مهدی ملکان

دکتر حسن کی پور
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
Hassan Keypour
Professor
Bu-Ali Sina University
دکتر مهدی بیات

اکبر جعفری
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه فنی و حرفه ای
Akbar Jafari
Associate Professor, Mechanical Engineering
Technical and Vocational University
دکتر بهزاد معین
دکتر بهزاد معین

Johanna Lasonen

Michael Osborne

Per-Olof Thång

Kamal Ketuly

MARIUS VENTER

دکتر ویدا تقوایی

Vida Taghvaei

مدیرداخلی
دکتر آذرچهر صحت
دکتر آذرچهر صحت

Azar Chehr Sehhat

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۷