درباره نشریه
ISSN:
1025-2835
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1364
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
انتشار این نشریه در سال 90 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی)
مدیر مسئول:
دکتر غلامعلی افروز
سردبیر:
دکتر محمد خدایاری فرد
مدیرداخلی:
شیما باقرپور طهرانی
مدیرداخلی:
سمیرا تقوی
سایت اختصاصی:
jpsyedu.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مقابل کوی نصر، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
تاریخ به‌روزآوری: 1390/12/04
مدیر مسئول
دکتر غلامعلی افروز
استاد دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor Faculty of Psychology and Education
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
سردبیر
دکتر محمد خدایاری فرد
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی و مشاوره
Mohamad Khodayarifard
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Educational Psychology and Counseling
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی بشارت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Ali Besharat
Professor
University of Tehran
Specialist: Personality and Clinical Psychology
دکتر غلامعلی افروز
استاد دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor Faculty of Psychology and Education
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر خسرو باقری نوع پرست
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Khosrow Bagheri Noeparast
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
دکتر عباس بازرگان هرندی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، پژوهش های آموزشی، تحقیق و ارزیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی
Abbas Bazargan Harandi
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Educational research, Educational Research and Evaluation
دکتر محمدرضا بهرنگی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی، آموزش و پرورش
Mohammadreza Behrangi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science, Education
دکتر عباس حری
استاد
دانشگاه تهران
Abbas Horri
Professor
University of Tehran
دکتر یوسف کریمی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی، روانشناسی اجتماعی
Yosef Karimi
Professor science and research unite
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology, social Psychology
دکتر جی بروس اورمایر
دکتر جی بروس اورمایر

Warren Thorngate
Professor
Specialist: social Psychology
ویراستارفارسی
شیما باقرپور طهرانی
شیما باقرپور طهرانی

ویراستار انگلیسی
دکتر نادر نقشینه

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کتابداری واطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی، مشاور بین الملل
Nader Naghshineh

University of Tehran
Specialist: Librarianship and Information, Information Science and Knowledge, International Advisor
مدیرداخلی
شیما باقرپور طهرانی
شیما باقرپور طهرانی

سمیرا تقوی
سمیرا تقوی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۹