درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول:
دکتر وحید اشتیاق
سردبیر:
دکتر محمد آشوری
کارشناس:
زهرا کریمی
تلفن:
021-88811581
سایت اختصاصی:
jclc.sdil.ac.ir
صندوق پستی:
4539-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/19
مدیر مسئول
دکتر وحید اشتیاق
دانشیار پژوهشکده حقوق شهردانش
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vahid Eshtiagh
Associate Professor
Specialist: Criminal Law and Criminology
سردبیر
دکتر محمد آشوری
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ashouri
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
اعضای تحریریه
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر محمد آشوری
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ashouri
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر وحید اشتیاق
دانشیار پژوهشکده حقوق شهردانش
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vahid Eshtiagh
Associate Professor
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمدجعفر حبیب زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Jafar Habibzadeh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علی خالقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ali Khaleghi
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر حسین غلامی
استاد
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Hossein Gholamidoun

Specialist: Criminal law and criminology
دکتر ایرج گلدوزیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Eiraj Goldozian
Professor
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر حسنعلی موذن زادگان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناس
Hasan Ali Moazenzadegan
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق قراردادها
Hossein Mirmohammad Sadeghi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology, Contractual rights
آیت الله دکتر سید محمد موسوی بجنوردی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Seyed Mohamad Moosavi Bojnourdi

Kharazmi University
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
ویراستارفارسی
نرگس صادقی
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
narges sadeghi

کارشناس
زهرا کریمی
زهرا کریمی

Zahra Karimi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۰