درباره نشریه
ISSN:
1735-1057
eISSN:
2588-7114
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده پولی و بانکی
مدیر مسئول:
دکتر مسعود نیلی
سردبیر:
دکتر غلامعلی شرزه ای
مدیر اجرایی:
دکتر رامین مجاب
تلفن:
021-88657450-4 ، داخلی: 6100
دورنگار:
021-88657450-4 ، داخلی: 6100
سایت اختصاصی:
jme.mbri.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان آرژانتین، بزرگراه آفریقا، روبروی پارکینگ بیهقی، پلاک 10، ، کدپستی: 1514947111
صندوق پستی:
1654-16765
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/20
مدیر مسئول
دکتر مسعود نیلی
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Masoud Nili
Associate Professor Faculty of Management and Economics
Sharif University of Technology
Specialist: Macroeconomics
سردبیر
دکتر غلامعلی شرزه ای
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد
Gholam Ali Sharzehi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Economy, Microeconomics
اعضای تحریریه
دکتر احمدرضا جلیلی نایینی

Ahmad Reza Jalali Naini

زهرا افشاری

Zahra Afshari

دکتر علی دیواندری
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Divandari
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر جعفر عبادی
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
Jafar Ebadi
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
دکتر هادی صالحی اصفهانی
استاد
Hadi Salehi Esfahani
Professor University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
Specialist: Economics
دکتر غلامعلی فرجادی
دانشیار موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد توسعه
Gholam Ali Farjadi
Associate Professor at the Institute for Advanced Studies in Management and Planning
Specialist: Economy, economic development
دکتر اسدالله فرزین وش
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی، اقتصاد بین الملل
Asadollah Farzinvash
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر علی حسن زاده
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد بانکداری
Ali Hasanzadeh
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Banking economy
دکتر سید احمدرضا جلالی نایینی
دانشیار گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
Seyyed Ahmad Reza Jalali Naeeni
Associate Professor
دکتر حسین جلیلیان
دکتر حسین جلیلیان

Hossein Jalilian
Bradford University, UK
دکتر محمود ختایی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Mahmoud Khataee

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Macroeconomics
دکتر احمد مجتهد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Ahmad Mojtahed
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Monetary economy
دکتر فرهاد نیلی
دکتر فرهاد نیلی
استادیار پژوهشکده پولی و بانکی
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Farhad Nili
Assistant Professor of Monetary and Banking Research
Specialist: Monetary economy
دکتر اصغر شاهمرادی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد
Asghar Shahmoradi

University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر غلامعلی شرزه ای
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد
Gholam Ali Sharzehi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Economy, Microeconomics
دکتر سید کمیل طیبی

Seyed Komail Tayebi

مدیر اجرایی
دکتر رامین مجاب
دکتر رامین مجاب

Ramin Mojab

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۵