درباره نشریه
eISSN:
2476-7301
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
سردبیر:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
معاون سردبیر:
دکتر وحید راشدی
مدیر اجرایی:
دکتر شیما نظری
با همکاری:
انجمن علمی پرستاری ایران
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.joge.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران، دفتر فصلنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/30
صاحب امتیاز
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد تمام
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab

Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
مدیر مسئول
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد تمام
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab

Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
معاون سردبیر
دکتر وحید راشدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Vahid Rashedi
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
سردبیر
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد تمام
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab

Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
اعضای تحریریه
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: پزشکی جراحی، طب سالمندی
Ahmad Ali Akbari Kamrani
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Geriatric Medicine, Older medicine
دکتر اکبر بیگلریان
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: امار زیستی(حیاتی)
Akbar Big Larian
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Bioaccumulation
دکتر علی دادگری

رشته تخصصی: سالمند شناسی
Ali Dadgari

Specialist: Gerontoloy, Geriatric Nursing
دکتر علی دلبری
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: طب سالمندی
Ali Delbari
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Older medicine
دکتر رضا فدای وطن
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: طب سالمندی
Reza Fadaye Vatan
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Older medicine
دکتر اکرم فرهادی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: سالمندشناسی، سلامت سالمندان
Akram Farhadi
Assistant Professor
Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Gerontology
دکتر پویا فرخ نژاد
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Pooya Faroukh Nejad
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
دکتر علیرضا نمازی
دکتر علیرضا نمازی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Ali Reza Namazi
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
دکتر مهدی نوروزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی، اپیدمیولوژی
Mehdi Norouzi
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology, Epidemiology
دکتر لیلا صادق مقدم
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Leyla Sadegh Moghadam
Assistant Professor
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
دکتر ربابه صحاف
دکتر ربابه صحاف
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: طب سالمندی
Robabeh Sahhaf
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Older medicine
دکتر منیر مظاهری
استاد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، علوم بهداشتی
Monir Mazaheri
Professor
Specialist: Elderly Science, Health Sciences
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر علی حسام زاده
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Ali Hesamzadeh
Assistant Professor Faculty of Nursing & Midwifery
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
دکتر علی درویش پور کاخکی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شهید بهشتی
Ali Darvishpoor Kakhaki
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor Khorasgan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد تمام
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab

Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر الهام نواب
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری سالمندی
Elham Navab
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Old age nursing
دکتر کیان نوروزی تبریزی
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: حقیقات سالمندd
Kian Nowroozi Tabrizi
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Old age affairs
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor گروه پرستاري
University of Tehran
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
مدیر اجرایی
دکتر شیما نظری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Shima Nazari
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵