درباره نشریه
eISSN:
2476-7301
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
سردبیر:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
معاون سردبیر:
دکتر وحید راشدی
مدیر اجرایی:
دکتر شیما نظری
با همکاری:
انجمن علمی پرستاری ایران
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.joge.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران، دفتر فصلنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/07
صاحب امتیاز
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
مدیر مسئول
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
معاون سردبیر
دکتر وحید راشدی
استادیار مرکز تحقیقات سالمندی ایران
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Vahid Rashedi
Assistant Professor, Iranian Research Center on Aging
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Gerontology
سردبیر
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
اعضای تحریریه
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پزشکی جراحی، طب سالمندی
Ahmad Ali Akbari Kamrani
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Geriatric Medicine, Older medicine
دکتر اکبر بیگلریان
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: امار زیستی(حیاتی)
Akbar Big Larian
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Bioaccumulation
دکتر رضا فدای وطن
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: طب سالمندی
Reza Fadaye Vatan
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Older medicine
دکتر اکرم فرهادی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: سالمندشناسی، سلامت سالمندان
Akram Farhadi
Assistant Professor
Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Gerontology
دکتر پویا فرخ نژاد
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Pooya Faroukh Nejad
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
دکتر مهدی نوروزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی، اپیدمیولوژی
Mehdi Norouzi
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology, Epidemiology
دکتر لیلا صادق مقدم
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Leyla Sadegh Moghadam
Assistant Professor
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
دکتر بهنام شریعتی
دکتر بهنام شریعتی

دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر بهروز کاوه ئی
دکتر بهروز کاوه ئی

دکتر وحیدرضا برهانی نژاد
دکتر وحیدرضا برهانی نژاد

دکتر مهدی اجری خامسلو
دکتر مهدی اجری خامسلو

دکتر وحید راشدی
استادیار مرکز تحقیقات سالمندی ایران
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Vahid Rashedi
Assistant Professor, Iranian Research Center on Aging
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Gerontology
حمیرا سجادی
استاد تمام گروه مدیریت رفاه اجتماعی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Homeira Sajjadi
Full Professor, Department of Social Welfare Management
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر محمدرضا شالبافان
استادیار
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر علی درویش پور کاخکی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شهید بهشتی
Ali Darvishpoor Kakhaki
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor Khorasgan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
مدیر اجرایی
دکتر شیما نظری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Shima Nazari
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۸