درباره نشریه
eISSN:
2476-7301
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
سردبیر:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
معاون سردبیر:
دکتر وحید راشدی
مدیر اجرایی:
دکتر شیما نظری
با همکاری:
انجمن علمی پرستاری ایران
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.joge.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران، دفتر فصلنامه
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/31
صاحب امتیاز
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، دوره تکمیلی روانپزشکی سالمندی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Faculty of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Nursing Education, Elderly Psychology
مدیر مسئول
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، دوره تکمیلی روانپزشکی سالمندی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Faculty of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Nursing Education, Elderly Psychology
معاون سردبیر
دکتر وحید راشدی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Vahid Rashedi
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
سردبیر
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، دوره تکمیلی روانپزشکی سالمندی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Faculty of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Nursing Education, Elderly Psychology
هیات تحریریه
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: پزشکی جراحی، طب سالمندی
Ahmad Ali Akbari Kamrani
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Geriatric Medicine, Older medicine
دکتر اکبر بیگلریان
دکتر اکبر بیگلریان
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: امار زیستی(حیاتی)
Akbar Big Larian
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Bioaccumulation
دکتر علی دادگری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Ali Dad Gari
Assistant Professor, Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
دکتر علی دلبری
دکتر علی دلبری
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: طب سالمندی
Ali Delbari
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Older medicine
دکتر رضا فدای وطن
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: طب سالمندی
Reza Fadaye Vatan
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Older medicine
دکتر اکرم فرهادی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Akram Farhadi
Assistant Professor, Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
دکتر پویا فرخ نژاد
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Pooya Faroukh Nejad
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
دکتر علیرضا نمازی
دکتر علیرضا نمازی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Ali Reza Namazi
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
دکتر مهدی نوروزی
دکتر مهدی نوروزی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Mehdi Norouzi
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر لیلا صادق مقدم
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Leyla Sadegh Moghadam
Assistant Professor, Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
دکتر ربابه صحاف
دکتر ربابه صحاف
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: طب سالمندی
Robabeh Sahhaf
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Older medicine
دکتر منیر مظاهری
استاد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، علوم بهداشتی
Monir Mazaheri
Professor,
Specialist: Elderly Science, Health Sciences
دکتر فضل الله احمدی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor, Medical Sciences Faculty,, Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر علی حسام زاده
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Ali Hesamzadeh
Assistant Professor, Faculty of Nursing & Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
دکتر علی درویش پور کاخکی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی
Ali Darvishpoor Kakhaki
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor, Khorasgan Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، دوره تکمیلی روانپزشکی سالمندی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Faculty of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Nursing Education, Elderly Psychology
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor, Department of Nursing, Tarbiat Modares University
دکتر الهام نواب
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری سالمندی
Elham Navab
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Old age nursing
دکتر کیان نوروزی تبریزی
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: حقیقات سالمندd
Kian Nowroozi Tabrizi
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Old age affairs
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Ali Reza Nikbakht Nasrabadi
Professor, گروه پرستاري, University of Tehran
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
مدیر اجرایی
دکتر شیما نظری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Shima Nazari
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۵