درباره نشریه
ISSN:
2322-5351
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن آبزی پروری ایران
مدیر مسئول:
دکتر باقر مجازی امیری
سردبیر:
دکتر ناصر آق
مدیر اجرایی:
دکتر سهیل ایگدری
تلفن:
021-81032200
دورنگار:
021-81032200
سایت اختصاصی:
www.aquaculturesciences.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه سوم، اتاق 305
تلفن همراه:
09333626251
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/17
مدیر مسئول
باقر مجازی امیری
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری، فیزیولوژی و آبزی پروری
Bagher Mojazi Amiri
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Physiology, breeding, aquaculture, Physiology and Aquaculture
سردبیر
ناصر آق
دانشیار پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: غذای زنده و تغذیه آبزیان
Naser Agh
Associate Professor, Artemia Institute and Aquaculture, University of Urmia
Specialist: Live Food and Fish Nutrition
هیات تحریریه
آیناز خدانظری
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: فرآوری محصولات شیلاتی
Ainaz Khoda Nazary
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Processing of fishery products
قباد آذری تاکامی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان
Ghobad Azari Takami
Professor, Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquaculture
باقر مجازی امیری
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری، فیزیولوژی و آبزی پروری
Bagher Mojazi Amiri
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Physiology, breeding, aquaculture, Physiology and Aquaculture
غلامرضا رفیعی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات
Gholamreza Rafiee
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquaculture, Fisheries
بهرام فلاحتکار
استاد گروه شیلات دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تکثیر و پرورش، بهبود درخت جنگل، گیاه جنگلی، گیاه جنگلی، محیط زیست
Bahram Falahatkar
Professor, Fisheries Department, University of Guilan
Specialist: Physiology and Reproduction, Forest tree improvment, Forest tree Plantation, Forest tree Ecology
حسن صالحی
دانشیار موسسه تحقیقات شیلات
رشته تخصصی: اقتصاد شیلاتی
Hasan Salehi
Assoc. Prof., Iranian Fisheries Research Organization,
Specialist: Fisheries economics
عباسعلی مطلبی
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: فراوری محصولات شیلاتی، دامپزشکی
Abbas Ali Motallebi
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad,
Specialist: Processing of fishery products, Veterinary Medicine
نصرالله محبوبی صوفیانی
استاد گروه شیلات دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: اکولوژی شیلاتی
Nasrolah Mahboobi Soofiani
Professor, Fisheries Department, Isfahan University of Technology
Specialist: Fisheries Ecology
عبدالمحمد عابدیان کناری
استاد گروه شیلات دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تغذیه آبزیان
Abdol Mohamad Abedian Kenari
Professor, Fisheries Department, Tarbiat Modares University
Specialist: Feeding on aquatic animals
ناصر آق
دانشیار پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: غذای زنده و تغذیه آبزیان
Naser Agh
Associate Professor, Artemia Institute and Aquaculture, University of Urmia
Specialist: Live Food and Fish Nutrition
محمد سوداگر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان
Mohammad Sudagar
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Aquaculture
عبدالصمد کرامت امیرکلایی
گروه علوم دامی و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: تغذیه آبزیان
Abdol Samad Keramat Amir Kolaee
Associate Professor, Department of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Feeding on aquatic animals
دکتر سهیل ایگدری
سهیل ایگدری
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
Soheil Eagderi
Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquatic biology
مهدی سلطانی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت و بیماریهای آبزیان
Mehdi Soltani
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Health and Aquatic Diseases
محمدرضا کلباسی
استاد گروه شیلات دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان
Mohammad Reza Kalbasi
Professor, Fisheries Department, Tarbiat Modares University
Specialist: Genetics and Aquatic Biotechnology
مدیر اجرایی
دکتر سهیل ایگدری
سهیل ایگدری
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
Soheil Eagderi
Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Aquatic biology