درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر سید عباس صالح شریعتی
سردبیر:
دکتر جهانگیر مسعودی
مدیر اجرایی:
اویس استادی
ویراستار فارسی:
اویس استادی
تلفن:
051-32233805
051-32233350
051-32233356
سایت اختصاصی:
novin.isca.ac.ir
نشانی:
مشهد، چهار راه خسروی، خیابان شهید رجایی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، پژوهشکده اسلامی تمدنی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/10
مدیر مسئول
دکتر سید عباس صالح شریعتی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و اصول فقه
Seyyed Abbas Salehi
Assistant Professor Islamic Culture Science and Culture
Specialist: Philosophy and jurisprudence
سردبیر
دکتر جهانگیر مسعودی

Jahangir Masoudi

اعضای تحریریه
دکتر عباس جوارشکیان
دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
Abbas Javareshkian
Associate Professor, theology
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر سید عباس صالح شریعتی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و اصول فقه
Seyyed Abbas Salehi
Assistant Professor Islamic Culture Science and Culture
Specialist: Philosophy and jurisprudence
دکتر جهانگیر مسعودی

Jahangir Masoudi

دکتر علی شیروانی
دانشیار گروه فلسفه و کلام
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Shirvani
Associate Professor Department of Higher Education and Research
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Philosophy
علی رضایی تهرانی
علی رضایی تهرانی

دکتر علیرضا آل بویه
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، دین شناسی
Alireza Alebouyeh
Assistant Professor Academy of Islamic Sciences and Culture
Specialist: Philosophy of Ethics, Religion
دکتر حسن معلمی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Hassan Moallemi
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy and theology
ویراستار فارسی
اویس استادی

رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Oveys Ostadi
Executive Manager of Studies of Validation of Hadith
مدیر اجرایی
اویس استادی

رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Oveys Ostadi
Executive Manager of Studies of Validation of Hadith
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۵