درباره نشریه
ISSN:
1735-5214
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی موتور ایران
مدیر مسئول:
مهندس سید مصطفی میرسلیم
سردبیر:
دکتر سید حسین منصوری
مدیر اجرایی:
دکتر ابوالفضل محمدابراهیم
سایت اختصاصی:
www.engineresearch.ir
نشانی:
تهران، تهران،خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان شهید دکتر عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق227، ، کدپستی: 1398813711
تلفن همراه:
09374822572
تلفن:
021-44535095
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/09
مدیر مسئول
مهندس سید مصطفی میرسلیم
مهندس سید مصطفی میرسلیم
استادیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Mostafa Mir Salim
Assistant Professor
Amirkabir University of Technology
سردبیر
دکتر سید حسین منصوری
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Seyed Hossein Mansouri
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Thermo-Fluid
اعضای تحریریه
مهندس سید مصطفی میرسلیم
مهندس سید مصطفی میرسلیم
استادیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Mostafa Mir Salim
Assistant Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر علی کشاورز
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Ali Keshavarz
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
مهندس سید علی جزایری
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Ali Jazayeri
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر غلامحسین فرهی
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholam Hossein Farrahi
Professor Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر محمدحسن سعیدی
دکتر محمدحسن سعیدی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک سیالات
Mohammad Hasan Saeedi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Fluid Mechanics
دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Modarres Razavi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: mechanical engineering
دکتر سید حسین منصوری
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Seyed Hossein Mansouri
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Thermo-Fluid
دکتر امیرحسین دوایی مرکزی
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: کنترل خودکار پیشرفته، مکاترونیک و کنترل دیجیتال سیستم های مکانیکی
Amir Hosein Davaie Markazi
Professor Faculty of Mechanics
Iran University of Science and Technology
Specialist: Advanced automatic control, Mechatronics and digital control of mechanical systems
دکتر ناصر سلطانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Naser Soltani
Professor School of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: mechanical engineering
دکتر فتح الله امی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: دکترای مهندسی مکانیک، گروه هوافضا
Fatollah Ommi
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Ph.D. in Mechanical Engineering, Aerospace Group
دکتر وحید حسینی
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مکانیک مواد
Vahid Hoseini
Assistant Professor Faculty of Mechanical Engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: Mechanics of Material
ویراستارفارسی
دکتر سید محمد جعفری
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی کاربردی
مدیر اجرایی
دکتر ابوالفضل محمدابراهیم
استادیار
دانشگاه صنعتی اراک
رشته تخصصی: تبدیل انرژی
Abolfazl Mohammad Ebrahim
Assistant Professor
Specialist: Energy Conversion
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۷