درباره نشریه
ISSN:
1735-5214
eISSN:
2345-4121
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی موتور ایران
مدیر مسئول:
مهندس سید مصطفی میرسلیم
سردبیر:
دکتر برات قبادیان
کارشناس:
مهندس زهرا رحیمی
سایت اختصاصی:
www.engineresearch.ir
نشانی:
تهران، تهران،خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان شهید دکتر عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق227، ، کدپستی: 1398813711
تلفن همراه:
09374822572
تلفن:
021-44535095
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/29
مدیر مسئول
مهندس سید مصطفی میرسلیم
مهندس سید مصطفی میرسلیم
استادیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Mostafa Mir Salim
Assistant Professor
Amirkabir University of Technology
سردبیر
دکتر برات قبادیان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Barat Ghobadian
Professor
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر محمد آزادی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - مهندسی خودرو
Mohammad Azadi
Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering
Semnan University
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر وحید اصفهانیان

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Vahid Esfahanian

University of Tehran
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر امید جهانیان
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Omid Jahanian
Associate Professor, Department of Mechanical Engineering
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
سید رضا حسن بیگی
استاد تمام پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
Seyed Reza Hassan Beygi
Full Professor, Abouraihan College, University of Tehran
University of Tehran
دکتر رحیم خوشبختی سرای

دکتر ابراهیم عبدی اقدم
استاد تمام مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه محقق اردبیلی
Ebrahim Abdi Aghdam
Full Professor, Mechanics, Mechanical Engineering Department, Faculty of Technical and Engineering
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر امیرحسن کاکایی
استادیار دانشکده مهندسی خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران
Amirhasan Kakaee
Assistant Professor, School of Automotive Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر بهروز مشهدی
دکتر بهروز مشهدی

مهندس سید مصطفی میرسلیم
مهندس سید مصطفی میرسلیم
استادیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Mostafa Mir Salim
Assistant Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر فتح الله امی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: دکترای مهندسی مکانیک، گروه هوافضا
Fatollah Ommi
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Ph.D. in Mechanical Engineering, Aerospace Group
کارشناس
مهندس زهرا رحیمی

Zahra Rahimi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۵