درباره نشریه
ISSN:
1735-4986
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مطالعات برنامه درسی
مدیر مسئول:
دکتر محمد جوادی پور
سردبیر:
نعمت الله موسی پور
مدیرداخلی:
رضوان صفیان بلداجی
ویراستار فارسی:
نعمت الله موسی پور
ویراستار انگلیسی:
زهرا حیدری
تلفن:
021-81032203
دورنگار:
021-81032203
سایت اختصاصی:
www.jcsicsa.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان، نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 202
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/11
مدیر مسئول
دکتر محمد جوادی پور
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی و درسی)
Mohammad Javadi pour
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Educational Sciences (Curriculum and Planning)
سردبیر
نعمت الله موسی پور
استاد تمام برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Nematollah Mousapour
Full Professor, Department of Education, Faculty of Humanities
University of Hormozgan
Specialist: Curriculum Planning
اعضای تحریریه
دکتر یوسف ادیب
استاد واحدتبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Yousef Adib
Professor Tabriz unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Planning
دکتر صمد ایزدی
دانشیار برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
Samad Izadi
Associate Professor, Educational sciences
University of Mazandaran
دکتر حسین جعفری ثانی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Hosein Jafari Sani
Assistant Professor
Kharazmi University
Specialist: Curriculum
دکتر محمد عطاران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mohammad Attaran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
دکتر علیرضا کیامنش
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روش تحقیق و ارزشیابی
Ali Reza Kiamanesh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Research methodology and evaluation
زهرا گویا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی
Zahra Gooya

Shahid Beheshti University
دکتر محمدجواد لیاقتدار
استاد دانشکده علوم تربیتی. گروه علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان
Mohammad Liaghatdar
Professor, Department of Education
University of Isfahan
دکتر حسن ملکی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
دکتر محمود مهرمحمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی و درسی
Mahmoud Mehrmohammadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: curriculum Study, Curriculum planning
ویراستار فارسی
نعمت الله موسی پور
استاد تمام برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Nematollah Mousapour
Full Professor, Department of Education, Faculty of Humanities
University of Hormozgan
Specialist: Curriculum Planning
ویراستار انگلیسی
زهرا حیدری

مدیرداخلی
رضوان صفیان بلداجی

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Rezvan Safiyan

Kharazmi University
Specialist: curriculum Study
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۸