درباره نشریه
ISSN:
2423-6349
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گنبد کاووس
مدیر مسئول:
دکتر علی ستاریان
سردبیر:
دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو
جانشین سردبیر:
دکتر رحمان پاتیمار
مدیر اجرایی:
دکتر محمد قلی زاده
تلفن:
017-33228882
دورنگار:
017-33228882
سایت اختصاصی:
jair.gonbad.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید فلاحی، دانشگاه گنبدکاووس، دفتر مجلات دانشگاه گنبد کاووس
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/08
مدیر مسئول
دکتر علی ستاریان
دانشیار دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: علوم جنگل (درخت شناسی)
Ali Sattarian
Associate Professor Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources
Gonbad Kavous University
Specialist: Forest science (tree science)
سردبیر
دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو
استاد تمام بهداشت و بیماریهای آبزیان-دانشکده شیلات و محیط زیست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: فیزیوپاتولوژی آبزیان
Abdolmajid Hajimoradloo
Full Professor, Department of Aquaculture
Gorgan University
Specialist: physiopathology of aquatic animals
جانشین سردبیر
دکتر رحمان پاتیمار
دانشیار شیلات
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: شیلات
Rahman Patimar
Associate Professor, Fisheries
Gonbad Kavous University
Specialist: Fisheries Biologist
اعضای تحریریه
دکتر احسان کامرانی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
دکتر میرمسعود سجادی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تغذیه ماهی، تغذیه و پرورش آبزیان
Mir Masoud Sajjadi
Associate Professor Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Fish nutrition, Nutrition and Aquaculture
دکتر رحمان پاتیمار
دانشیار شیلات
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: شیلات
Rahman Patimar
Associate Professor, Fisheries
Gonbad Kavous University
Specialist: Fisheries Biologist
دکتر اصغر عبدلی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اکولوژی ، اکولوژی ماهی
Asghar Abdoli
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Ecology - Fish Ecology
دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو
استاد تمام بهداشت و بیماریهای آبزیان-دانشکده شیلات و محیط زیست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: فیزیوپاتولوژی آبزیان
Abdolmajid Hajimoradloo
Full Professor, Department of Aquaculture
Gorgan University
Specialist: physiopathology of aquatic animals
دکتر حجت الله جعفریان
دکتر حجت الله جعفریان
دانشیار
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: تغذیه ماهی
Hojjatallah Jafarian
Associate Professor
Gonbad Kavous University
Specialist: Fish Nutrition
دکتر حسنا قلی پور کنعانی
دانشیار
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: بیماری و ایمنولوژی ماهی
Hosna Gholipour Kanani
Associate Professor
Gonbad Kavous University
Specialist: Fish Immunology
مدیر اجرایی
دکتر محمد قلی زاده
دانشیار گروه شیلات، هیدروبیولوژی و آلودگی محیط
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: هیدروبیولوژی - آلودگی محیط آبی - GIS - هوش مصنوعی
Mohammad Gholizadeh
Associate Professor, Department of Fisheries
Gonbad Kavous University
Specialist: Hydro-biology - Water pollution - GIS- Artificial Neural Network
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۹