درباره نشریه
ISSN:
2423-6349
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه گنبد کاووس
مدیر مسئول:
دکتر علی ستاریان
سردبیر:
دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو
جانشین سردبیر:
دکتر رحمان پاتیمار
مدیر اجرایی:
هادی رییسی
تلفن:
017-33228882
دورنگار:
017-33228882
سایت اختصاصی:
jair.gonbad.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید فلاحی، دانشگاه گنبدکاووس، دفتر مجلات دانشگاه گنبد کاووس
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/08
مدیر مسئول
علی ستاریان
دانشیار دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تخصصی: علوم جنگل (درخت شناسی)
Ali Sattarian
Associate Professor, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavous University
Specialist: Forest science (tree science)
سردبیر
دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو
عبدالمجید حاجی مرادلو
استاد
رشته تخصصی: بیماریهای ماهی
Abdolmajid Hajimoradlou
Professor, Gorgan University
Specialist: FishPhysiology
جانشین سردبیر
دکتر رحمان پاتیمار
رحمان پاتیمار
دانشیار
رشته تخصصی: اکولوژی و پویایی شناسی جمعیت آبزیان
Rahman Patimar
Associate Professor, Gonbad Kavous University
Specialist: Ecology and dynamics of aquatic populations
هیات تحریریه
احسان کامرانی
دانشیار
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor, University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
میرمسعود سجادی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
رشته تخصصی: تغذیه ماهی، تغذیه و پرورش آبزیان
Mir Masoud Sajjadi
Associate Professor, Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Fish nutrition, Nutrition and Aquaculture
دکتر رحمان پاتیمار
رحمان پاتیمار
دانشیار
رشته تخصصی: اکولوژی و پویایی شناسی جمعیت آبزیان
Rahman Patimar
Associate Professor, Gonbad Kavous University
Specialist: Ecology and dynamics of aquatic populations
بهرام حسن زاده کیابی
دانشیار
رشته تخصصی: آبزیان و حیات وحش، آبزیان
Bahram Hsanzadeh Kiabi
Associate professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Fisheries and Wildlife, Aquatic
اصغر عبدلی
دانشیار
رشته تخصصی: اکولوژی - اکولوژی ماهی
Asghar Abdoli
Associate professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Ecology - Fish Ecology
دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو
عبدالمجید حاجی مرادلو
استاد
رشته تخصصی: بیماریهای ماهی
Abdolmajid Hajimoradlou
Professor, Gorgan University
Specialist: FishPhysiology
دکتر رسول قربانی
رسول قربانی
دانشیار
رشته تخصصی: اکولوژی ماهی
Rasoul Ghorbani
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Fish Ecology
محمد سوداگر
دانشیار
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان
Mohammad Sudagar
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Aquaculture
دکتر حجت الله جعفریان
حجت الله جعفریان
دانشیار
رشته تخصصی: تغذیه ماهی
Hojjatallah Jafarian
Associate Professor, Gonbad Kavous University
Specialist: Fish Nutrition
دکتر حسنا قلی پورکنعانی
حسنا قلی پورکنعانی
دانشیار
رشته تخصصی: بیماری و ایمنولوژی ماهی
Hosna Gholipour Kanani
Associate Professor, Gonbad Kavous University
Specialist: Fish Immunology
مدیر اجرایی
هادی رییسی
هادی رییسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۵