درباره نشریه
ISSN:
1735-8337
eISSN:
2676-3052
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر مسئول:
دکتر فرشید خجسته
سردبیر:
دکتر محمد ایزدی خواه
تلفن:
086-34132208
دورنگار:
086-33412251
نشانی:
اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده ریاضی
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/msj.arak
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/17
مدیر مسئول
دکتر فرشید خجسته
دانشیار واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: آنالیز ریاضی
Farshid Khojasteh
Associate Professor Arak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Mathematical Analysis
سردبیر
دکتر محمد ایزدی خواه
دانشیار گروه ریاضی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی: تحقیقات عملیات
Mohammad Izadikhah
Associate Professor, Department of Mathematics, College of Science
Arak Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics: Operations Research
اعضای تحریریه
دکتر اسماعیل بابلیان
استاد دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آنالیز عددی
Esmail Babolian
Professor Faculty of Mathematical Sciences and Computer
Kharazmi University
Specialist: numerical analysis
دکتر سعید عباس بندی
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Saeid Abbasbandy
Professor, Applied Mathematics
Imam Khomeini International University
Specialist: Numerical Analysis
Ricardo Lopez-Ruiz

Shijun Liao
Shanghai University, China
دکتر خسرو ملک نژاد

Khosro Malek Nejad

امیر خسروی
هیات تحریریه
Amir Khosravi

دکتر عبدالله هادی وینچه
واحد خوراسگان اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Abdullah Hadi Vencheh
Department of Mathematics,
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
مجید توسلی کاجانی

Majid Tavassoli Kajani

شهنام جوادی

Shahnam Javadi

دکتر داوود علیمحمدی

رشته تخصصی: آنالیز تابعی
Davood Alimohammadi

Specialist: Functional Analysis
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۳