درباره نشریه
ISSN:
1735-8337
eISSN:
2676-3052
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل بابلیان
سردبیر:
دکتر سعید عباس بندی
مدیرداخلی:
دکتر فرشید خجسته
سایت اختصاصی:
msj.iau-arak.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/17
مدیر مسئول
دکتر اسماعیل بابلیان
استاد دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آنالیز عددی
Esmail Babolian
Professor Faculty of Mathematical Sciences and Computer
Kharazmi University
Specialist: numerical analysis
سردبیر
دکتر سعید عباس بندی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Saeid Abbasbandy
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Numerical Analysis
اعضای تحریریه
دکتر بابک اسدی
دانشیار واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Babak Asady
Associate Professor Arak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
عبدالله هادی وینچه
واحد خوراسگان اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Abdullah Hadi Vencheh
Department of Mathematics,
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
امیر خسروی
امیر خسروی
هیات تحریریه
خسرو مالک نژاد
خسرو مالک نژاد

مجید توسلی کاجانی
مجید توسلی کاجانی

شهنام جوادی
شهنام جوادی

داوود علیمحمدی
داوود علیمحمدی

مدیرداخلی
دکتر فرشید خجسته
دانشیار واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: آنالیز ریاضی
Farshid Khojasteh
Associate Professor Arak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Mathematical Analysis
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۸