درباره نشریه
ISSN:
2588-3119
eISSN:
2588-3127
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی مطالعات جهان
مدیر مسئول:
دکتر سید سعیدرضا عاملی
سردبیر:
محمد سمیعی
با همکاری:
دانشگاه تهران
تلفن:
021-88015071
سایت اختصاصی:
wsps.ut.ac.ir
صندوق پستی:
148-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/21
مدیر مسئول
دکتر سید سعیدرضا عاملی
استاد دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Seyyed Saied Reza Ameli
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology of Communications
سردبیر
محمد سمیعی
دانشیار گروه مطالعات ایران، دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران
Mohammad Samiei
Associate Professor, Department of Iranian Studies, University of Tehran
University of Tehran
اعضای تحریریه
Piotr Dutkiewicz
Professor
Specialist: Political Sciences
دکتر حمید الگار
استاد
رشته تخصصی: مطالعات اسلامی
Hamid Al Gar
Professor
Specialist: Islamic Studies
دکتر علی بهداد
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، فرانسه و روسی
Ali Beh Dad
Professor
Specialist: English, French and Russian language and literature
دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Amir Mohammad Haji Yoosefi
Associate Professor International Relations Group
Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science and International Relations
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر سید محمدکاظم سجادپور
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyed Mohammad Kazem Sajjad Poor
Head of the Center for Political and International Studies
Specialist: International Relations
Gladys Lechini
Professor
Specialist: Social Sciences
دکتر سید محمد مرندی
استاد دانشکده مطالعات جهانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات Diasporic، داستانی معاصر آمریکای شمالی
Seyed Mohammad Marandi
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: English Language and Literature, Diasporic Literature, Contemporary North American Fiction
Patrick Mc Greevy

Specialist: Geography
دکتر محمد نقی زاده

رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Naghizadeh

Specialist: Economics
دکتر محمدجلال عباسی شوازی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Mohammad Jalal Abbasi
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر حشمت سادات معینی فر
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Heshmatossadat Moini Far
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Social Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵