درباره نشریه
ISSN:
1683-1764
eISSN:
1735-7322
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1321
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن امامی رضوی
سردبیر:
دکتر نادره بهتاش
مدیر اجرایی:
دکتر جلیل مکارم
ویراستار فارسی:
دکتر نادره بهتاش
ویراستار فارسی:
دکتر جلیل مکارم
ویراستار فارسی:
طیب رمیم
ویراستار انگلیسی:
دکتر نادره بهتاش
ویراستار انگلیسی:
دکتر جلیل مکارم
ویراستار انگلیسی:
طیب رمیم
تلفن:
021-42910702
021-42910703
دورنگار:
021-42910702
021-42910703
سایت اختصاصی:
tumj.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، پلاک 49، طبقه هفتم، مجله دانشکده پزشکی
صندوق پستی:
6447-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/25
مدیر مسئول
دکتر سید حسن امامی رضوی
استاد مجتمع بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Hassan Emami Razavi
Professor Imam Khomeini Hospital Complex
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر نادره بهتاش
استاد زنان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی زنان و زایمان
Nadereh Behtash
Professor Women
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gynaecology Oncology
اعضای تحریریه
دکتر رضا آهنگری کهن
دکتر رضا آهنگری کهن

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Ahangari Kohan

Tehran University of Medical Sciences
دکتر فاطمه بندریان

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fatemeh Bandarian

Tehran University of Medical Sciences
دکتر فرزانه تفویضی
دانشیار واحد پرند، گروه بیوتکنولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ژنتیست
Farzaneh Tafvizi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geneticst
دکتر حمیدرضا خیری منجیلی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: نانوبیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی و نانو مدیسین
Kheiri Mangili
Assistant Professor Nanobiotechnology
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Nanobiotechnology and Nanomedicine
دکتر مهرنوش ذاکرکیش
دکتر مهرنوش ذاکرکیش

Mehrnoosh Zaker Kish

مریم زحمتکش
مریم زحمتکش

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Maryam Zahmatkesh

Tehran University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا عنانی سراب

Gholam Reza Anani Sarab

دکتر علیرضا عبدالهی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Alireza Abdollahi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر کوروش قنبرزاده
دکتر کوروش قنبرزاده
دانشیار
رشته تخصصی: زیست فناوری دارویی
Koorosh Ghanbarzadehfard
Associate Professor
Specialist: Pharmaceutical Biotech
دکتر مریم کرمعلی

Maryam Karamali

دکتر غریب کریمی
دکتر غریب کریمی
استادیار مرکز تحقیقات انتقال خون
Gharib Karimi
Assistant Professor, Blood Transfusion Research Center
دکتر سید محمد میراسکندری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیهوشی
Seyyed Mohammad Mir Eskandari
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر قباد مرادی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ghobad Moradi
Professor, Epidemiology and biostatics Department
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر جلیل مکارم
دکتر جلیل مکارم
استادیار بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jalil Makarem
Assistant Professor Anesthesia
Tehran University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
دکتر نادره بهتاش
استاد زنان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی زنان و زایمان
Nadereh Behtash
Professor Women
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gynaecology Oncology
دکتر جلیل مکارم
دکتر جلیل مکارم
استادیار بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jalil Makarem
Assistant Professor Anesthesia
Tehran University of Medical Sciences
طیب رمیم
دانشجوی دکتری انفورماتیک پزشکی، دپارتمان مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی
Tayeb Ramim
Phd Student, Department of Health Information Management
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Medical Informatics
ویراستار انگلیسی
دکتر نادره بهتاش
استاد زنان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی زنان و زایمان
Nadereh Behtash
Professor Women
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gynaecology Oncology
دکتر جلیل مکارم
دکتر جلیل مکارم
استادیار بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jalil Makarem
Assistant Professor Anesthesia
Tehran University of Medical Sciences
طیب رمیم
دانشجوی دکتری انفورماتیک پزشکی، دپارتمان مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی
Tayeb Ramim
Phd Student, Department of Health Information Management
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Medical Informatics
مدیر اجرایی
دکتر جلیل مکارم
دکتر جلیل مکارم
استادیار بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jalil Makarem
Assistant Professor Anesthesia
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۶۶