درباره نشریه
ISSN:
1735-5486
eISSN:
1735-5664
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (مرکز رشد رویش)
مدیر مسئول:
مهندس حبیب الله اصغری
سردبیر:
دکتر جعفر توفیقی داریان
مدیرداخلی:
پروین جلیلوند
مسئول اشتراک:
مجید زلقی
تلفن:
021-88930150
دورنگار:
021-88930150
سایت اختصاصی:
www.roshdefanavari.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج، کوچه سعیدی، پلاک 5، مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) ، ، کدپستی: 1599616313
صندوق پستی:
799-13145
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/04
مدیر مسئول
مهندس حبیب الله اصغری

Habibollah Asghari
ICT Research Institute
سردبیر
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
اعضای تحریریه
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
Louis Senz
Louis Senz

دکتر قاسم مصلحی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ghasem Moslehi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر مصطفی کریمیان اقبال
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم خاک
Mostafa Karimian Eghbal
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Soil Science
دکتر محمدصالح اولیاء
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Saleh Owlia
Professor, Department of Industrial Engineering
University of Yazd
Specialist: Industrial Engineering
دکتر امیرحسین دوایی مرکزی
استاد تمام مهندسی مانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: کنترل خودکار پیشرفته، مکاترونیک و کنترل دیجیتال سیستم های مکانیکی
Amir Hosein Davaie Markazi
Full Professor, Mechanical Eng
Iran University of Science and Technology
Specialist: Advanced automatic control, Mechatronics and digital control of mechanical systems
دکتر مهدی کشمیری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mehdi Keshmiri
Professor
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر علی نقی مصلح شیرازی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت
Ali Naghi Mosleh Shirazi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Management
محمدجعفر صدیق
محمدجعفر صدیق

Mohammad Jafar Seddigh

دکتر سید علیرضا فیض بخش
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Seyyed Ali Reza Feyzbakhsh
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: System management
دکتر نصرالله جهانگرد
دکتر نصرالله جهانگرد

Nasrollah Jahangard

دکتر فتانه تقی یاره
دانشیار پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
Fattaneh Taghiyareh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Computer Engineering
مدیرداخلی
پروین جلیلوند
پروین جلیلوند

Parvin Jalil Vand

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۲