درباره نشریه
ISSN:
1735-5486
eISSN:
1735-5664
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (مرکز رشد رویش)
مدیر مسئول:
مهندس حبیب الله اصغری
سردبیر:
دکتر جعفر توفیقی داریان
مدیرداخلی:
پروین جلیلوند
مسئول اشتراک:
مجید زلقی
تلفن:
021-88930150
دورنگار:
021-88930150
سایت اختصاصی:
www.roshdefanavari.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج، کوچه سعیدی، پلاک 5، مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) ، ، کدپستی: 1599616313
صندوق پستی:
799-13145
اشتراک:
پست الکترونیک:
roshdefanavari@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/08
مدیر مسئول
حبیب الله اصغری
Habibollah Asghari
سردبیر
جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor, Chemical Engineering Department, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
هیات تحریریه
جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor, Chemical Engineering Department, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
Louis Senz
Louis Senz
قاسم مصلحی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ghasem Moslehi
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: industrial engineering
مصطفی کریمیان اقبال
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم خاک
Mostafa Karimian Eghbal
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Soil Science
محمدصالح اولیا
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی کیفیت
Mohammad Saleh Owlia
Professor, University of Yazd
Specialist: industrial engineering, Engineering, Quality Engineering
دکتر امیرحسین دوایی مرکزی
امیرحسین دوایی مرکزی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
Amir Hosein Davaee Markazi
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
دکتر مهدی کشمیری
مهدی کشمیری
Mehdi Keshmiri
علی نقی مصلح شیرازی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت
Ali Naghi Mosleh Shirazi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Management
محمدجعفر صدیق
محمدجعفر صدیق
Mohammad Jafar Seddigh
سیدعلیرضا فیض بخش
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Seyyed Ali Reza Feyzbakhsh
Associate Professor, Sharif University of Technology
Specialist: System management
دکتر نصرالله جهانگرد
نصرالله جهانگرد
Nasrollah Jahangard
دکتر فتانه تقی یاره
فتانه تقی یاره
دانشیار دانشگاه تهران
Fattaneh Taghiyareh
Associate Professor, University of Tehran
مدیرداخلی
پروین جلیلوند
پروین جلیلوند
Parvin Jalil Vand
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۰