درباره نشریه
ISSN:
2322-3820
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه قرآن و حدیث
مدیر مسئول:
حجت الاسلام محمد محمدی نیک ری شهری
سردبیر:
دکتر ناصر رفیعی محمدی
تلفن:
025-37176146
دورنگار:
025-37176146
سایت اختصاصی:
www.hadithvaandisheh.ir
نشانی:
قم، بلوار 15 خرداد، چهار راه نوبهار، انتهای شهرک جهاد، دانشگاه قرآن و حدیث، امور نشریات علمی
صندوق پستی:
1139-37195
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/27
مدیر مسئول
حجت الاسلام محمد محمدی نیک ری شهری
ریاست موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Mohammad Mohammadinik Reyshahri
Director of Darul Hadith Scientific-Cultural Institute
Specialist: Quran and Hadith
سردبیر
دکتر ناصر رفیعی محمدی
دانشیار گروه شیعه شناسی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Naser Rafie Mohammadi
Associate Professor Shi'ite group
Al-Mustafa International University
Specialist: Theology and Islamic Sciences
اعضای تحریریه
حجت الاسلام محمد احسانی فر
استادیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: تفسیر و حدیث
Mohammad Ehsanifar
Assistant Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Commentary and Hadith
حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده
دانشیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث، اخلاق اسلامی
Abbas Pasandide
Associate Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Hadith Sciences, Islamic Ethics
دکتر هادی حجت
دانشیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Hadi Hojjat
Associate Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
حجت الاسلام دکتر علی راد
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Rad
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام رسول رضوی
دانشیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Rasoul Razavi
Associate Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Islamic Word
دکتر هادی صادقی
استاد
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: کلام و فلسفه
Hadi Sadeghi
Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Theology and Philosophy
دکتر سید محمدکاظم طباطبایی
استادیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Seyed Mohammad Kazem Tabatabaee
Assistant Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Quran and Hadith
دکتر عبدالهادی مسعودی
دانشیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث، تفسیر
Abdolhadi Masoudi
Associate Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Hadith Sciences, Interpretation
ویراستارفارسی
دکتر محمد قنبری

رشته تخصصی: علوم حدیث
Mohammad Ghanbari

Specialist: Quran and Hadith Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۷