درباره نشریه
ISSN:
1735-7489
eISSN:
2228-7507
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
مدیر مسئول:
دکتر پروین یاوری
سردبیر:
دکتر ابوالحسن ندیم
مدیر اجرایی:
دکتر احسان مصطفوی
روابط عمومی:
الهام کوکبی
تلفن:
021-88974463
دورنگار:
021-88974463
سایت اختصاصی:
irje.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 23، ، کدپستی: 1417613151
تلفن همراه:
09353650403
صندوق پستی:
1756-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/27
مدیر مسئول
دکتر پروین یاوری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Parvin Yavari
Professor, medical School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: اپيدميولوژي
سردبیر
دکتر ابوالحسن ندیم
استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، انگل شناسی
Abolhasan Nadim
Professor, School of Public Health and Institute of Health Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Parasitology
هیات تحریریه
دکتر علی اردلان
دانشیار موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Ardalan
Associate Professor, National Institute for Health Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر علیرضا باهنر
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، بهداشت و کنترل مواد غذایی
Ali Reza Ba Honar
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Health and food control
دکتر حمید برادران
استاد گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی بالینی
Hamid Baradaran
Professor, Department of Epidemiolog, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Clinical Epidemiology
دکتر جلال پورالعجل
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Jalal Poorol Ajal
Associate Professor, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر فرشاد پورملک
دکتر فرشاد پورملک
پژوهشگر
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Farshad Pour Malek
Researcher,
Specialist: Epidemiology
دکتر زینت حتمی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Zinat Hatmi
Professor, medical School, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiolog
دکتر شاکر سالاری لک
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Shaker Salari Lak
Associate Professo, medical School, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر حسین صباغیان
دکتر حسین صباغیان
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hossein Sabbaghian
Professor, دانشکده بهداشت, University of Tehran
Specialist: اپيدميولوژي
دکتر اکبر فتوحی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Akbar Fotouhi
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر منوچهر کرمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Manouchehr Karami
Associate Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سیدعباس متولیان
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Seyad Abbas Motavalian
Associate Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سیدرضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
دکتر احسان مصطفوی
دانشیار انستیتو پاستور خش اپیدمیولوژی و آمار زیستی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ehsan Mostafavi
Associate Professor Pasteur Institute, Epidemiology and Biostatistics,
Specialist: Epidemiology
دکتر کیومرث ناصری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Kioumars Naseri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سیدمهدی نورایی
استادیار مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Seyed Mehdi Nooraie
Assistant Professor, Digestive Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر کوروش هلاکویی نائینی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، امارو اپیدمیولوژی
Kourosh Holakouie Naieni
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Emi Epidemiology
دکتر پروین یاوری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Parvin Yavari
Professor, medical School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: اپيدميولوژي
دکتر مسعود یونسیان
دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Massoud Yunesian
Associate Professor, School of Public Health and Environmental Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
ویراستارفارسی
دکتر حسام الدین اکبرین
استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت و کنترل مواد غذایی
Hessam Akbarein
Assistant Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Health and food control
مدیر اجرایی
دکتر احسان مصطفوی
دانشیار انستیتو پاستور خش اپیدمیولوژی و آمار زیستی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ehsan Mostafavi
Associate Professor Pasteur Institute, Epidemiology and Biostatistics,
Specialist: Epidemiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۶