درباره نشریه
ISSN:
1735-7489
eISSN:
2228-7507
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
مدیر مسئول:
دکتر پروین یاوری
سردبیر:
دکتر ابوالحسن ندیم
مدیر اجرایی:
دکتر احسان مصطفوی
ویراستار فارسی:
دکتر حسام الدین اکبرین
روابط عمومی:
الهام کوکبی
تلفن:
021-88974463
دورنگار:
021-88974463
سایت اختصاصی:
irje.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 23، ، کدپستی: 1417613151
تلفن همراه:
09353650403
صندوق پستی:
1756-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/30
مدیر مسئول
دکتر پروین یاوری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Parvin Yavari
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: اپيدميولوژي
سردبیر
دکتر ابوالحسن ندیم
استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، انگل شناسی
Abolhasan Nadim
Professor School of Public Health and Institute of Health Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Parasitology
اعضای تحریریه
دکتر علی اردلان
دانشیار موسسه ملی تحقیقات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Ardalan
Associate Professor National Institute for Health Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر علیرضا باهنر
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، بهداشت و کنترل مواد غذایی
Ali Reza Ba Honar
Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Health and food control
دکتر حمید برادران
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی بالینی
Hamid Baradaran
Professor Department of Epidemiolog
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Clinical Epidemiology
دکتر جلال پورالعجل
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Jalal Poorol Ajal
Associate Professor School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
فرشاد پورملک
مربی دانشکده بهداشت جمعیت
University of British Columbia, Vancouver, Canada
رشته تخصصی: پزشک عمومی، کارشناس ارشد بهداشت عمومی، دکترای اپیدمیولوژی، کارشناس ارشد بهداشت جهانی، فوق دکترای سلامت مردان
Farshad Pourmalek
Instructor, School of Population and Public Health
University of British Columbia, Vancouver, Canada
دکتر زینت حتمی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Zinat Hatmi
Professor medical School
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiolog
دکتر شاکر سالاری لک
استاد گروه بهداشت عمومی ، دانشکده پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Shaker Salari Lak
Professor, Department of Public Health, School of Medicine
Tabriz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Epidemiology
دکتر حسین صباغیان
دکتر حسین صباغیان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hossein Sabbaghian
Professor دانشکده بهداشت
University of Tehran
Specialist: اپيدميولوژي
دکتر اکبر فتوحی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Akbar Fotouhi
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر منوچهر کرمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Manouchehr Karami
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سید عباس متولیان
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Seyad Abbas Motavalian
Associate Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سید رضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر احسان مصطفوی
دانشیار انستیتو پاستور خش اپیدمیولوژی و آمار زیستی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ehsan Mostafavi
Associate Professor Pasteur Institute Epidemiology and Biostatistics
Specialist: Epidemiology
دکتر کیومرث ناصری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Kioumars Naseri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سید مهدی نورایی
استادیار مرکز تحقیقات گوارش
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Seyed Mehdi Nooraie
Assistant Professor Digestive Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر کورش هلاکویی نایینی
استاد اپیدمیولوژی، رییس ایستگاه تحقیقات بهداشتی بندر عباس
Kourosh Holakouie Naieni

دکتر پروین یاوری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Parvin Yavari
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: اپيدميولوژي
دکتر مسعود یونسیان
دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Massoud Yunesian
Associate Professor School of Public Health and Environmental Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
ویراستار فارسی
دکتر حسام الدین اکبرین
استادیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت و کنترل مواد غذایی
Hessam Akbarein
Assistant Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Health and food control
مدیر اجرایی
دکتر احسان مصطفوی
دانشیار انستیتو پاستور خش اپیدمیولوژی و آمار زیستی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ehsan Mostafavi
Associate Professor Pasteur Institute Epidemiology and Biostatistics
Specialist: Epidemiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۶