درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر جمیله توکلی نیا
سردبیر:
دکتر کاظم نصرتی
مدیرداخلی:
علیرضا صالحی پور میلانی
سایت اختصاصی:
sustainearth.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین ، کدپستی: 1983963113
تلفن:
021-29905625
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/29
مدیر مسئول
دکتر جمیله توکلی نیا
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری،جغرافیای انسانی و آمایش،علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
Jamileh Tavakolinia
Associate Professor, Earth Science Faculty
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography & Urban Planning
سردبیر
دکتر کاظم نصرتی

دانشگاه شهید بهشتی
Kazem Nosrati
Department of Natural Geography, Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
Karl Auerswald
professor Lehrstuhl für Grünlandlehre Technische Universit?t München, Germany
شمس الله ایوبی

دانشگاه صنعتی اصفهان
Shamsollah Ayoubi
Department of Soil Science, College of Agriculture
Isfahan University of Technology
Adrian L Collins
professor Sustainable Agriculture Sciences Department, Rothamsted Research, UK
Nicola Surian
Nicola Surian

C GELLIS ALLEN
C GELLIS ALLEN

Shailesh Singh
Shailesh Singh

دکتر غلامرضا حدادچی
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمی
Gholam Reza Haddad Chi
Professor
Gorgan University
Specialist: Cellular and molecular biology - Biochemistry
مدیرداخلی
علیرضا صالحی پور میلانی

دانشگاه شهید بهشتی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۷