درباره نشریه
ISSN:
2383-0581
eISSN:
059X-2383
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر مهدی بنایی جهرمی
سردبیر:
دکتر حسین کلباسی اشتری
مدیر اجرایی:
سید مختار مومنی
سایت اختصاصی:
occidentstudy.ihcs.ac.ir
تلفن:
021-88614057 ، داخلی: 220
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/11
مدیر مسئول
دکتر مهدی بنایی جهرمی
استادیار
Mehdi Banaee Jahromi
Assistant Professor
سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
استاد گروه فلسفه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه
Hossein Kalbasi Ashtari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
اعضای تحریریه
علی اصغر مصلح

دکتر رضا سلیمان حشمت
دکتر رضا سلیمان حشمت

دکتر هادی وکیلی
دانشیار حکمت معاصر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی
Hadi Vakili
Associate Professor, Contemporary Wisdom
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Islamic Mysticism, Islamic philosophy
دکتر غلامحسین مقدم حیدری
دانشیار
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فلسفه علم و فناوری
Gholam Hosein Moghadam Heidari
Associate Professor
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Philosophy of Science and Technology
حسن بلخاری قهی
مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه هنر و زیبایی شناسی
Hasan Bolkhari Ghahi

University of Tehran
Specialist: philosophy of art and Aeasthetic
دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر رضا داوری اردکانی
رییس
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
Reza Davari Ardakani
President
Academy Of Sciences Of Iran
دکتر قاسم پورحسن
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Ghasem Pourhasan
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Western Philosophy
دکتر مهدی دهباشی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Mehdi Dehbashi
The professor.
University of Isfahan
Specialist: Western philosophy
دکتر سید حمید طالب زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Seyed Hamid Talebzadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی
دانشیار گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه فلسفه غرب فلسفه اسلامی فلسفه تطبیقی نیچه کانت سوارز قرون وسطی مکتب فلسفی اصفهان
Ali Karbasizadeh
Associate Professor, university of Esfahan
University of Isfahan
دکتر کریم مجتهدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Karim Mojtahedi
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر علی اصغر مصلح فسایی
استاد فلسفه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Asghar Mosleh
Professor, Philosophy
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
مدیر اجرایی
سید مختار مومنی
سید مختار مومنی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه منطق
Seyyed Mokhtar Momeni
Masters
Specialist: Philosophy of logic
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۹