درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
مدیر مسئول:
مجید پیشگاهی
سردبیر:
مهدی جعفری
تلفن:
026-32748707
دورنگار:
026-34224371
سایت اختصاصی:
www.p-sepidar.ir
نشانی:
هشتگرد، بلوار مدرس ، ابتدای خیابان مصلی ، سمت راست اولین ساختمان
سامانه پیام کوتاه:
3000410420
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/08