درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
مدیر مسئول:
دکتر مهرزاد مستشاری
سردبیر:
دکتر بابک قرالی
مدیر اجرایی:
مهندس فرامرز سرفراز
کارشناس:
مهندس ثریا فتحی
تلفن:
028-33358004
028-33348490
سایت اختصاصی:
anrjq.areo.ir
نشانی:
قزوین، بلوار شهید بهشتی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
صندوق پستی:
618-34185
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/21
مدیر مسئول
دکتر مهرزاد مستشاری
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mehrzad Mostashari
Assistant Professor
سردبیر
دکتر بابک قرالی
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
رشته تخصصی: گیاه پزشکی
Babak Gharali
Assistant Professor
Specialist: ENTOMOLOGY
اعضای تحریریه
دکتر مهرزاد مستشاری
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mehrzad Mostashari
Assistant Professor
دکتر شکرالله حاجی وند
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
رشته تخصصی: باغبانی
Shokrolah Hajivand
Assistant Professor Qazvin agricultural and natural resources research and education center
Specialist: horticulture
دکتر محمدعلی نجاتیان
دانشیار زراعی- باغی
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: باغبانی
Mohamadali Nejatian
Associate Professor, horticulture
Specialist: horticulture
دکتر بابک قرالی
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
رشته تخصصی: گیاه پزشکی
Babak Gharali
Assistant Professor
Specialist: ENTOMOLOGY
دکتر محمدرضا شاه پسند
دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Reza Shah Pasand
Associate Professor of Imam Khomeini Higher Education Center
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر حسین ارزانی
استاد رشته مرتعداری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتع
Hossein Arzani
Professor, Range Science, Faculty of Natural Resources, College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
دکتر عباس ستوده نیا
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: آبیاری
Abas Stodeh Nia
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: irrigation
دکتر جعفر احمدی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زراعت، اصلاح نباتات_ژنتیک و به نژادی
Jafar Ahmadi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: agricultur, Genetic and racial breeding
مدیر اجرایی
مهندس فرامرز سرفراز
استادیار
رشته تخصصی: زمین شناسی
Faramarz Sarfaraz
Assistant Professor
کارشناس
مهندس ثریا فتحی

رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Soraya Fathi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۳