درباره نشریه
ISSN:
1735-1391
دوره انتشار:
ماهنامه
:
Alessandro Cavalcanti
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر کامران باقری لنکرانی
سردبیر:
دکتر کامران باقری لنکرانی
مدیر اجرایی:
دکتر ندا دفاعی راد
تلفن:
071-32309615
سایت اختصاصی:
www.emedicalj.com
صندوق پستی:
71345-1144
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/01
مدیر مسئول
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor, Health policy Research center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
Alessandro Cavalcanti
سردبیر
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor, Health policy Research center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
هیات تحریریه
دکتر طیبه رخشانی
استادیار گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش و پرورش بهداشت و ارتقاء
Tayebeh Rakhshani
Assistant Professor, Department of Public Health, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health Education & Promotion
دکتر محمود بهشتی
Mahmood Beheshti
Kavi Bhalla
Kavi Bhalla
Lars Englund
Lars Englund
Kostas Giokas
Kostas Giokas
Nick Guldemond
Nick Guldemond
دکتر نجمه مهارلویی
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Najmeh Mahar Louei
Associate Professor, Health Policy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Owais Raza
School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Belqassem Sabri
Pamela J.Surkan
Associate Professor, School of Public Health, Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, USA,
Cenk Tezcan
Cenk Tezcan
Hassaan Tohid
Professor,
Specialist: Neurosciences
Mathew Varghese
Andres Villaveces
Andres Villaveces
دکتر مهوش حسنی
دکتر مهوش حسنی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: رادیولوژی فک و صورت
Mahvash Hasani
Assistant Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Maxillofacial Radiology
دکتر حسن جولایی
استادیار مرکز تحقیقات سیاستهای بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: سیاست بهداشتی، داروسازی
Hassan Joulaei
Assistant Professor, Health Policy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy, Pharm
دکتر سولماز قهرمانی
استادیار مرکز تحقیقات سیاست بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Sulmaz Ghahramani
Assistant Professor, Health Policy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فرشید عابدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Farshid Abedi
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor, Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر سیدمحمدعلی قیومی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی داخلی، فوق تخصص ریه
Seyed Mohammad Ali Ghayumi
Associate Professor, medical School, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Lung specialist
دکتر رحمت الله حافظی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی فیزیکی و توانبخشی
Rahmatolah Hafezi
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine & Rehabilitation
دکتر سیدتقی حیدری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آمار زیستی
Seyed Taghi Heydari
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر بهنام هنرور
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Behnam Honarvar
Associate Professor, Health Policy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر محمدهادی ایمانیه
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش بخش کودکان
Mohammad Hadi Imanieh
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
دکتر سیدمعصوم معصوم پور
دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ریه شناسی
Seyed Masoom Masoom Pour
Associate Professor, Department of Internal Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonology
دکتر احمد کلاته ساداتی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ahmad Kalateh Sadati
Assistant professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Sociology
دکتر ابوالحسن ندیم
استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، انگل شناسی
Abolhasan Nadim
Professor, School of Public Health and Institute of Health Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Parasitology
دکتر محمود نجابت
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی داخلی، فلوشیپ قرنیه
Mahmood Nejabat
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Corneal Fellowship
دکتر غلامرضا عمرانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی داخلی، فوق تخصص جراحی قلب
Gholamreza Omrani
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Cardiac Surgery Specialist
دکتر جمشید روزبه شاهرود
استاد مرکز پیوند اعضا شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: نفرولوژی
Jamshid Rozbeh Shahrood
Professor, Shiraz Organ Transplantation Center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر بیژن صدری زاده
دکتر بیژن صدری زاده
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Bijan Sadrizadeh
Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی سهم الدینی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohammad Ali Sahmeddini
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر محمود سوید
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی داخلی، فوق تخصص غدد و متابولیسم
Mahmood Sovid
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinologist and Metabolism Specialist
دکتر مصباح شمس
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی داخلی، غدد و متابولیسم
Mesbah Shams
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Glands and Metabolism
Salman Rawaf
Salman Rawaf
Professor,
Specialist: Public Health
مدیر اجرایی
دکتر ندا دفاعی راد
مرکز تحقیقات سیاست بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Neda Defaee Rad
Health Policy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۸۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۱۰