درباره نشریه
ISSN:
1735-1391
دوره انتشار:
ماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر کامران باقری لنکرانی
سردبیر:
دکتر کامران باقری لنکرانی
مدیر اجرایی:
دکتر ندا دفاعی راد
تلفن:
071-32309615
صندوق پستی:
71345-1144
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/shiraz-e-medical-journal
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/20
مدیر مسئول
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor Health policy Research center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
سردبیر
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor Health policy Research center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
اعضای تحریریه
دکتر طیبه رخشانی
استادیار گروه بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش و پرورش بهداشت و ارتقاء
Tayebeh Rakhshani
Assistant Professor Department of Public Health
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health Education & Promotion
دکتر محمود بهشتی

Mahmood Beheshti

Kavi Bhalla
Kavi Bhalla

Lars Englund
Lars Englund

Alessandro Cavalcanti

Kostas Giokas
Kostas Giokas

Nick Guldemond
Nick Guldemond

دکتر نجمه مهارلویی
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Najmeh Mahar Louei
Associate Professor Health Policy Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Owais Raza
School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Belqassem Sabri

Pamela J.Surkan
Associate Professor School of Public Health, Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, USA
Cenk Tezcan
Cenk Tezcan

Hassaan Tohid
Professor
Specialist: Neurosciences
Mathew Varghese

Andres Villaveces
Andres Villaveces

دکتر مهوش حسنی
دکتر مهوش حسنی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: رادیولوژی فک و صورت
Mahvash Hasani
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Maxillofacial Radiology
دکتر حسن جولایی
دانشیار مرکز تحقیقات سیاستهای بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: سیاست بهداشتی، داروسازی
Hassan Joulaei
Assistant Professor Health Policy Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy, Pharm
دکتر سولماز قهرمانی
استادیار پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Sulmaz Ghahramani
Assistant Professor, institute of health
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فرشید عابدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Farshid Abedi
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر سید محمدعلی قیومی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی داخلی، فوق تخصص ریه
Seyed Mohammad Ali Ghayumi
Associate Professor medical School
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Lung specialist
دکتر رحمت الله حافظی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی فیزیکی و توانبخشی
Rahmatolah Hafezi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine & Rehabilitation
سید تقی حیدری

Seyed Taghi Heydari

دکتر بهنام هنرور
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Behnam Honarvar
Associate Professor Health Policy Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر محمدهادی ایمانیه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش بخش کودکان
Mohammad Hadi Imanieh
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
دکتر سید معصوم معصوم پور
دانشیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ریه شناسی
Seyed Masoom Masoom Pour
Associate Professor Department of Internal Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonology
دکتر احمد کلاته ساداتی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ahmad Kalateh Sadati
Assistant professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Sociology
دکتر ابوالحسن ندیم
استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، انگل شناسی
Abolhasan Nadim
Professor School of Public Health and Institute of Health Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Parasitology
دکتر محمود نجابت
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی داخلی، فلوشیپ قرنیه
Mahmood Nejabat
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Corneal Fellowship
دکتر غلامرضا عمرانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی داخلی، فوق تخصص جراحی قلب
Gholamreza Omrani
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Cardiac Surgery Specialist
دکتر جمشید روزبه شاهرود
استاد مرکز پیوند اعضا شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: نفرولوژی
Jamshid Rozbeh Shahrood
Professor Shiraz Organ Transplantation Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر بیژن صدری زاده
دکتر بیژن صدری زاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Bijan Sadrizadeh
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی سهم الدینی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohammad Ali Sahmeddini
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
دکتر محمود سوید
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی داخلی، فوق تخصص غدد و متابولیسم
Mahmood Sovid
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinologist and Metabolism Specialist
دکتر مصباح شمس
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی داخلی، غدد و متابولیسم
Mesbah Shams
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Glands and Metabolism
Salman Rawaf
Salman Rawaf
Professor
Specialist: Public Health
مدیر اجرایی
دکتر ندا دفاعی راد
مرکز تحقیقات سیاست بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Neda Defaee Rad
Health Policy Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۲۷