درباره نشریه
ISSN:
1735-255x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دانشکده دندانپزشکی)
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی بنکدارچیان
سردبیر:
دکتر رامین مشرف
مدیر اجرایی:
دکتر حمید مظاهری
ویراستار فارسی:
دکتر پریچهر زارعان
تلفن:
031-37922823
031-32241953
دورنگار:
031-37922823
031-32241953
سایت اختصاصی:
jids.journalonweb.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صندوق پستی:
73461-81746
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/22
مدیر مسئول
دکتر مرتضی بنکدارچیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پروتزهای دندانی
Morteza Bonakdarchian
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Dental Prostheses
سردبیر
دکتر رامین مشرف

Ramin Mosharraf

اعضای تحریریه
دکتر فرزانه آقاحسینی
دکتر فرزانه آقاحسینی
استاد دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farzaneh Aghahoseyni
Professor Department of Oral and maxillofacial Medicine, School of Dentistry
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ناصر اصل امین آبادی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Naser Asl Amin Abad
Faculty of Dentistry
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا پاکشیر
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتودنسی
Hamid Reza Pakshir
Professor School of Dentistry
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
دکتر محمود ثابتی
دکتر محمود ثابتی

دکتر غلامرضا جهانشاهی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Gholam Reza Jahanshahi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر عباسعلی خادمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Abbasali Khademi
Professor Faculty of Dentistry
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر کاظم خسروی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دندان پزشکی ترمیمی
Kazem Khosravi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Restorative Dentistry
دکتر مریم خروشی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Maryam Khoroushi

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مهرداد رادور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پریودنتولوژی
Mehrdad Radvar
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Periodontology
دکتر مسعود ساعتچی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Masoud Saatchi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر جعفر قره چاهی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پروتز های دندانی
Jafar Gharechahi

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Prosthodontics
دکتر رامین مشرف

Ramin Mosharraf

دکتر علی نوری بروجردی
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Nouri Borujerdi
Professor Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
ویراستار فارسی
دکتر پریچهر زارعان

مدیر اجرایی
دکتر حمید مظاهری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دندان پزشکی ترمیمی
Hamid Mazaheri
Assistant Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Restorative Dentistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۴۸