درباره نشریه
ISSN:
3151-2588
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسن ملکی
سردبیر:
دکتر معصومه صمدی
مدیرداخلی:
صدیقه خندابی
ویراستار فارسی:
دکتر حیدر قمری
ویراستار انگلیسی:
نورجهان راستی عمادآبادی
تلفن:
021-88843251-9 ، داخلی: 249-351
دورنگار:
021-88843251-9 ، داخلی: 249-351
سایت اختصاصی:
www.qaiie.ir
نشانی:
تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل خیابان کریمخان ، نبش کوچه قصرالدشتی، پلاک 181، طبقه پنجم، دفتر فصلنامه، ، کدپستی: 1584743517
تاریخ به‌روزآوری: 1400/08/09
مدیر مسئول
دکتر حسن ملکی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
سردبیر
دکتر معصومه صمدی
دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت،
Masoumeh Samadi
Associate Professor of Research Institute of Education The Academy of Scientific Studies in Education
Specialist: Philosophy of Education
اعضای تحریریه
دکتر محسن فرمهینی فراهانی
دانشیار فلسفه تعلیم وتربیت-دانشگاه شاهد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم وتربیت
Mohsen Farmahini Farahani
Associate Professor, PHILOSOPHY
Shahed University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر فرهاد کریمی
استدیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی،
Farhad Karimi
Assistant Professor of Research Institute of Education The Academy of Scientific Studies in Education
Specialist: Educational Psychology
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دکتر رحمت الله مرزوقی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Rahmatollah Marzooghi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Curriculum studies
دکتر سعید بهشتی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
دکتر داوود معصومی
دانشیار
Davoud Masoumi
Associate Professor , Faculty of Education, University of Gothenburg, Sweden
Specialist: Educational Technology
دکتر قدسی احقر
دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ghodsi Ahghar
Associate Professor of Research Institute of Education
Specialist: Educational Science
دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی
استاد تمام علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان
Hasanali Bakhtiarnasrabadi
Full Professor, edjucational sciences
University of Isfahan
دکتر منیره رضایی
دانشیار پژوهشکده تعلیم و تربیت
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Monireh Rezaee
Associate Professor, Institute for Educational Research
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سید مهدی سجادی
استاد فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Mehdi Sajjadi
Professor, Philosophy of Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر علیرضا صادق زاده قمصری
دانشیار دانشکده علوم انسانی/ گروه تعلیم وتربیت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Alireza Sadeghzadeh Ghamsari
Associate Professor, education
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر معصومه صمدی
دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت،
Masoumeh Samadi
Associate Professor of Research Institute of Education The Academy of Scientific Studies in Education
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سید حمیدرضا علوی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyedhamidreza Alavi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Philosophy of Education
ویراستار فارسی
دکتر حیدر قمری
دکتر حیدر قمری

ویراستار انگلیسی
نورجهان راستی عمادآبادی
کارشناسی ارشد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی همگانی
Noor Jahan Rasti Emadabadi
Masters
University of Shirazu
Specialist: Public Linguistics
مدیرداخلی
صدیقه خندابی
صدیقه خندابی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۰