درباره نشریه
ISSN:
2008-0123
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر مهرداد قوامی
سردبیر:
دکتر مریم قراچورلو
مدیرداخلی:
طیبه آبتن
تلفن:
021-44868535-60 ، داخلی: 40066
دورنگار:
021-44868535-60 ، داخلی: 40066
سایت اختصاصی:
jftn.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ساختمان ابن سینا، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، ، کدپستی: 1477893855
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/27
مدیر مسئول
دکتر مهرداد قوامی
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mehrdad Ghavami
Professor, Science and Research Unit of Tehran, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Science and food industry
سردبیر
دکتر مریم قراچورلو
دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Maryam Gharachorloo
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
هیات تحریریه
مسعود هنرور
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی
Masoud Honarvar
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
دکتر سیدضیاءالدین مظهری
دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تغذیه
Seyyedziaoldin Mazhari
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
مریم میزانی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Maryam Mizani
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
دکتر مجید عمیدپور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی سیستم انرژی، سلول سوختی، انرژی تجدیدپذیر و تولید انرژی کارآمد، تولید انرژی در مقیاس کوچک، مهندسی شیمی
Majid Amid Pour
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Energy System Engineering, Fuel Cell, Renewable Energy and Efficient energy production, small scale power generation
بابک غیاثی طرزی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Babak Ghiasi
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
دکتر هوشنگ نیکوپور
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Houshang Nikopour
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food Industry
دکتر وحید تقی خانی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Vahid Taghi khani
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: chemical engineering
سیدمهدی سیدین اردبیلی
مرکز پژوهش های غلات
رشته تخصصی: صنایع غذایی
پیمان مهستی شتربانی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Peyman Mahasti
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Food
دکتر سیدمحمدعلی موسویان
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyyed Mohammad Ali Moosavian
Professor, University of Tehran
Specialist: Chemistry
سیروس قطبی
دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
حسین بهمنیار
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Hossein Bahmanyar
Professor, University of Tehran
Specialist: Chemical engineering
دکتر مهناز مظاهری اسدی
دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، صنایع غذایی
Mahnaz Mazaheri Assadi
Associate Professor, Iranian Research Organization for Science and Technology
Specialist: Environmental Biotechnology, Food
دکتر مهرداد قوامی
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mehrdad Ghavami
Professor, Science and Research Unit of Tehran, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Science and food industry
دکتر مریم قراچورلو
دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Maryam Gharachorloo
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
مدیرداخلی
طیبه آبتن
طیبه آبتن
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۲