درباره نشریه
ISSN:
1680-7073
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1385
صاحب امتیاز:
انجمن علوم مدیریت ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسن عابدی جعفری
سردبیر:
دکتر ابوالحسن فقیهی
مدیر اجرایی:
مینا عطار
ویراستار فارسی:
معصومه قاسمی
تلفن:
021-88334093
دورنگار:
021-88334093
سایت اختصاصی:
journal.iams.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی نبش کوچه هفت پیکر
تلفن همراه:
09394849889
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/15
مدیر مسئول
دکتر حسن عابدی جعفری
استادیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
Hassan Abedi Jafari
Assistant Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Governmental Management - Organizational Behavior
سردبیر
دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد مدیریت دولتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Abolhassan Faghihi
Professor, Management
Allameh Tabataba'i University
اعضای تحریریه
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر بهروز دری نوکورانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Dorinokorani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر علینقی مشایخی
دکتر علینقی مشایخی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت و سیستم
Ali naghi Mashyekhi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Management and system
دکتر رضا رادفر
استاد گروه علمی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت
Reza Radfar
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر سید بابک علوی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه صنعتی شریف
Seyyedbabak Alavi
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر آرین قلی پور
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک
Ariyan Gholipour
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resource Management, Sociology of Organizations - Organizational Management - Strategic Management
ویراستار فارسی
معصومه قاسمی
معصومه قاسمی

مدیر اجرایی
مینا عطار
مدیر اجرایی فصلنامه علوم مدیریت ایران
Mina Attar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۷