درباره نشریه
ISSN:
1680-7073
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1385
صاحب امتیاز:
انجمن علوم مدیریت ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسن عابدی جعفری
سردبیر:
دکتر ابوالحسن فقیهی
مدیر اجرایی:
فائزه خادم
تلفن:
021-88334093
دورنگار:
021-88334093
سایت اختصاصی:
journal.iams.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی نبش کوچه هفت پیکر
تلفن همراه:
09394849889
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/01
مدیر مسئول
دکتر حسن عابدی جعفری
استادیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
Hassan Abedi Jafari
Assistant Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Governmental Management - Organizational Behavior
سردبیر
دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Abolhasane Faghihi
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, governmental management
اعضای تحریریه
دکتر حسن عابدی جعفری
استادیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
Hassan Abedi Jafari
Assistant Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Governmental Management - Organizational Behavior
دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Abolhasane Faghihi
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, governmental management
دکتر پیام حنفی زاده
دانشیار دانشکده میدیریت وحسابداری
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: سیستم‎های اطلاعاتی، مهندسی صنایع
Payam Hanafizadeh
Assistant Professor Faculty of Management and Accounting
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information systems
دکتر سید بابک علوی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه صنعتی شریف
Seyyedbabak Alavi
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر آرین قلی پور
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک
Ariyan Gholipour
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resource Management, Sociology of Organizations - Organizational Management - Strategic Management
دکتر نسترن حاجی حیدری
استادیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سیستمها
Nastaran Haji Heidari
Assistant Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: System Management
مدیر اجرایی
فائزه خادم

Faezeh Khadem

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۰