درباره نشریه
ISSN:
2345-315x
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (قطب علمی بهداشت و بیماریهای آبزیان)
مدیر مسئول:
دکتر مهدی سلطانی
سردبیر:
دکتر عیسی شریف پور
مدیر اجرایی:
شفیق شفیعی
با همکاری:
انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
سایت اختصاصی:
www.ijaah.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/14
مدیر مسئول
مهدی سلطانی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت و بیماریهای آبزیان
Mehdi Soltani
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Health and Aquatic Diseases
سردبیر
عیسی شریف پور
استاد سازمان تحقیقات شیلات ایران
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Isa Sharifpour
Professor of Fisheries Research Organization of Iran,
Specialist: Aquatic Health and Diseases
هیات تحریریه
دکتر  بیات
بیات
دکتر حسن داوود
حسن داوود
دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی
حسینعلی ابراهیم زاده موسوی
Kert Buchmann
Kert Buchmann
دکتر محمدباقر امیری مجازی
محمدباقر امیری مجازی
محمدرضا احمدی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هیدروبیولوژی و پرورش ماهی
Mohammad Reza Ahmadi
Professor, University of Tehran
Specialist: Hydrobiology and fish farming
دکتر مجتبی علیشاهی
مجتبی علیشاهی
دکتر مصطفی غفاری
مصطفی غفاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب کار
Iran University of Medical Sciences
دکتر رحیم پیغان
رحیم پیغان
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Rahim Peyghan
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Health and Aquatic Diseases
دکتر سیدسعید میرزرگر
سیدسعید میرزرگر
دکتر شکوفه شمسی
شکوفه شمسی
Caterina Faggio
استاد
رشته تخصصی: شیمی، بیولوژیکی، دارویی و علوم زیست محیطی
Caterina Faggio
Professor,
Specialist: Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences
مدیر اجرایی
شفیق شفیعی
شفیق شفیعی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۴