درباره نشریه
ISSN:
2345-315x
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
مدیر مسئول:
دکتر مهدی سلطانی
سردبیر:
دکتر عیسی شریف پور
دستیار سردبیر:
شاپور کاکولکی
مدیر اجرایی:
محیا رضایی منش
سایت اختصاصی:
www.ijaah.ir
تلفن:
021-61117994
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان دکتر قریب، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/19
مدیر مسئول
دکتر مهدی سلطانی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت و بیماریهای آبزیان
Mehdi Soltani
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Health and Aquatic Diseases
سردبیر
دکتر عیسی شریف پور
استاد سازمان تحقیقات شیلات ایران
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Isa Sharifpour
Professor of Fisheries Research Organization of Iran
Specialist: Aquatic Health and Diseases
دستیار سردبیر
شاپور کاکولکی
دانشیار
Shapour Kakoolaki
Associate Professor
اعضای تحریریه
شاپور کاکولکی
دانشیار
Shapour Kakoolaki
Associate Professor
Hassan Hj Mohd Daud
professor University of Putra, Malaysia
Dorota Fopp Bayat
Associate Professor University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
دکتر  بیات
دکتر بیات

دکتر حسن داوود
دکتر حسن داوود

دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Hossein Ali Ebrahimzadeh Mousavi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Aquatic Health and Diseases
Kurt Buchmann
professor University of Copenhaghen, Denmark
دکتر باقر مجازی امیری
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری، فیزیولوژی و آبزی پروری
Bagher Mojazi Amiri
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Physiology, breeding, aquaculture, Physiology and Aquaculture
دکتر محمدرضا احمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هیدروبیولوژی و پرورش ماهی
Mohammad Reza Ahmadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Hydrobiology and fish farming
دکتر مجتبی علیشاهی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بهداشت وبیماریهای آبزیان
Mojtaba Alishahi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Aquatic Health and Diseases
دکتر مصطفی غفاری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب کار
Mostafa Ghafari
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
دکتر رحیم پیغان
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Rahim Peyghan
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Health and Aquatic Diseases
دکتر سید سعید میرزرگر
دانشیار
دانشگاه تهران
Seyed Saeed Mirzargar
Associate Professor
University of Tehran
دکتر شکوفه شمسی
دانشیار
Shokoofeh Shamsi
Associate Professor University of charles Sturt, Australia
Caterina Faggio
Professor University of Messina, Italy
Specialist: Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences
مدیر اجرایی
محیا رضایی منش

Mahya Rezaeimanesh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۶