درباره نشریه
ISSN:
2322-4746
eISSN:
2476-6984
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیر مسئول:
دکتر ودود رضویلر
سردبیر:
دکتر داریوش مهاجری
مدیرداخلی:
دکتر علی حسن پور دهکردی
تلفن:
041-36376934
سایت اختصاصی:
jvcp.iaut.ac.ir
نشانی:
تبریز، سه راهی اهر، اول جاده باسمنج، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دفتر مجله آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/18
مدیر مسئول
ودود رضویلر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Vadood Razavi Lar
Professor, University of Tehran
Specialist: Food Hygiene
سردبیر
داریوش مهاجری
استاد پاتولوژی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: پاتولوژی
Daryoush Mohajeri
Professor, Tabriz Branch,
Specialist: Pathology
هیات تحریریه
علی حسن پور دهکردی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی دام های بزرگ
Ali Ali Hassan Pour Deh Kordi
Assistant Professor, Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Diseases of large livestock
دکتر علی رضایی
علی رضایی
استاد واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
Ali Rezaei
Professor, Tabriz Branch,
داریوش مهاجری
استاد پاتولوژی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: پاتولوژی
Daryoush Mohajeri
Professor, Tabriz Branch,
Specialist: Pathology
دکتر محمدقلی نادعلیان
محمدقلی نادعلیان
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماریهای درونی دام های بزرگ
Mohammad Ghol Nad Alian
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Diseases of the Great Livestock
دکتر ایرج سهرابی حقدوست
ایرج سهرابی حقدوست
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی دامی
Iraj Sohrabi Hagh Doost
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Animal pathology
سعید نظیفی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی بالینی
Saeed Nazifi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pathology
دکتر احمد نعمت اللهی بنایی
احمد نعمت اللهی بنایی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: انگل شناسی دامپزشکی
Ahmad Nematollahi Banaei
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz
Specialist: Veterinary Parasitology
ویراستار انگلیسی
دکتر داوود کاظمی
داوود کاظمی
استادیار واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جراحی
Davood Kazemi
Assistant Professor, Tabriz Branch,
مدیرداخلی
علی حسن پور دهکردی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی دام های بزرگ
Ali Ali Hassan Pour Deh Kordi
Assistant Professor, Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Diseases of large livestock