درباره نشریه
ISSN:
1728-3043
eISSN:
2322-2921
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا زمانی
سردبیر:
دکتر علیرضا زمردی پور
مدیر اجرایی:
رضا ذوالفغاری
مدیر اجرایی:
دکتر زهره ربیعی
مدیرداخلی:
دکتر زهره ربیعی
تلفن:
021-44787350
دورنگار:
021-44787350
سایت اختصاصی:
www.ijbiotech.com
صندوق پستی:
161-14965
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/29
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا زمانی
استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mohammad Reza Zamani
Professor, National Institute of Genetics and Biotechnology,
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Agricultural Biotechnology
مدیر اجرایی
رضا ذوالفغاری
Reza Zolfaghari Emameh
Energy and Environmental Biotechnology Department, Institute of Industrial and Environmental Biotechnology, NIGEB,
Specialist: Environmental Biotechnology
دکتر زهره ربیعی
Zohreh Rabiei
سردبیر
دکتر علیرضا زمردی پور
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی مولکولی، ژنتیک
Ali Reza Zomorodipour
Associate Professor,
Specialist: Molecular Biotechnology, Genetics
هیات تحریریه
دکتر باقر یخچالی
استاد، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Bagher Yakhchali
Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
دکتر کامران قائدی
استاد پژوهشگاه رویان دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژنتیک سلولی و مولکولی
Kamran Ghaedi
Professor Royan Research Institute, University of Isfahan
Specialist: Cell and Molecular Genetics
دکتر سامان حسین خانی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی
Saman Hosseinkhani
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Biochemistry
دکتر غلامرضا صالحی جوزانی
استاد موسسه تحقیقات کشاورزی بیوتکنولوژی بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی میکروبی
Gholam Reza Salehi Jouzani
Professor of Biotechnology Agricultural Research Institute, Microbial Biotechnology and Biosafety Department,
Specialist: Microbial Biotechnology
دکتر موسی گردانه
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mossa Gardaneh
Specialist: Molecular Genetics
دکتر مهران حبیبی رضایی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mehran Habibi Rezaei
University of Tehran
Specialist: Biochemistry
دکتر سیدمهدی کلانتر
استاد گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyed Mehdi Kalantar
Professor, Department of Medical Genetics, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا احمدیان
دانشیار
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Gholam Reza Ahmadian
Associate Professor,
Specialist: Molecular Biology
دکتر آزیتا پروانه تفرشی
Azita Parvaneh Tafreshi
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
دکتر دینا مرشدی
Dina Morshedi
دکتر زرین مینوچهر
استادیار
رشته تخصصی: بیوفیزیک و بیوانفورماتیک
Zarrin Minuchehr
Assistant Professor,
Specialist: Biophysics and Bioinformatics
دکتر محمدرضا زمانی
استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mohammad Reza Zamani
Professor, National Institute of Genetics and Biotechnology,
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Agricultural Biotechnology
دکتر کامبیز اکبری
رشته تخصصی: میکروبیولوژی صنعتی و کاربردی
Kambiz Akbari
Specialist: Industrial & applied Microbiology
دکتر عبدالامیر علامه
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی
Abdol Amir Allameh
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Biotechnology
دکتر الهه الهی
استاد دانشگاه تهران
Elahe Elahi
Professor, University of Tehran
دکتر سعید امین زاده
استادیار پژوهشگاه ژنتیک دانشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی صنعتی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Saeed Aminzadeh
Assistant Professor of Genetics Research, Faculty of Environmental& Indusrtrial Biotechnology, University of Tehran
Specialist: biochemistry
دکتر مریم کبیرسلمانی
استادیار
Maryam kabir Salmani
Assistant Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
دکتر مهوش خدابنده
دانشیار
Mah Vash Khoda Bandeh
Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
دکتر داریوش مینایی تهرانی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوشیمی
Dariush Minai Tehrani
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Biochemistry
دکتر مصطفی مطلبی
استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mostafa Motalebi
Professor, National Institute of Genetics and Biotechnology,
Specialist: Molecular genetics
دکتر سیدامیر موسوی
دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Seyyed Amir Moosavi
Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر محمدرضا نقوی
استاد دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی
Mohammad Reza Naghavi
Professor, Faculty of Agronomy and Animal Sciences, University of Tehran
Specialist: Plant Breeding - Biotechnology
دکتر مهدی صادقی
دانشیار انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک
Mehdi Sadeghi
Associate Professor of National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,
Specialist: Bioinformatics
دکتر مجید صادقی زاده
استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی از یوکاریوت ها، زیست شناسی مولکولی
Majid Sadeghizadeh
Professor, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology of Eukaryotes, Molecular biology
دکتر محمدحسین صنعتی
دانشیار پژوهشگاه ژنتیک
Mohammad Hosein Sanati
Associate Professor of Genetics Research,
دکتر سیدعباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor, Department of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ebrahim Vasheghani Farahani
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor, University of Toronto, Canada,
Specialist: Clinical Biochemistry
Giacca Mauro
Giacca Mauro
دکتر کریم نیرنیا
استاد
Karim Nayernia
Professor,
Olsson Olof
Olsson Olof
Radovan Komel
Radovan Komel
مدیرداخلی
دکتر زهره ربیعی
Zohreh Rabiei
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۱