درباره نشریه
ISSN:
1728-3043
eISSN:
2322-2921
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا زمانی
سردبیر:
دکتر علیرضا زمردی پور
مدیر اجرایی:
مهیار افتخاری
تلفن:
021-44787350
دورنگار:
021-44787350
سایت اختصاصی:
www.ijbiotech.com
صندوق پستی:
161-14965
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/07
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا زمانی
استاد تمام بیوتکنولوژی کشاورزی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mohammadreza Zamani
Full Professor, molecular biology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Agricultural Biotechnology
سردبیر
دکتر علیرضا زمردی پور
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی مولکولی، ژنتیک
Ali Reza Zomorodipour
Associate Professor
Specialist: Molecular Biotechnology, Genetics
اعضای تحریریه
دکتر باقر یخچالی
استاد، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Bagher Yakhchali
Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
دکتر کامران قائدی
استاد تمام سلولی مولکولی،
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژنتیک سلولی و مولکولی
Kamran Ghaedi
Full Professor, Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology
University of Isfahan
Specialist: Cell and Molecular Genetics
دکتر سامان حسین خانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی
Saman Hosseinkhani
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Biochemistry
دکتر غلامرضا صالحی جوزانی
استاد موسسه تحقیقات کشاورزی بیوتکنولوژی بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی میکروبی
Gholam Reza Salehi Jouzani
Professor of Biotechnology Agricultural Research Institute Microbial Biotechnology and Biosafety Department
Specialist: Microbial Biotechnology
دکتر موسی گردانه

رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mossa Gardaneh

Specialist: Molecular Genetics
دکتر مهران حبیبی رضایی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mehran Habibi Rezaei

University of Tehran
Specialist: Biochemistry
دکتر سید مهدی کلانتر
استاد گروه ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyed Mehdi Kalantar
Professor Department of Medical Genetics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا احمدیان
دانشیار
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Gholam Reza Ahmadian
Associate Professor
Specialist: Molecular Biology
دکتر آزیتا پروانه تفرشی

Azita Parvaneh Tafreshi
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
دکتر دینا مرشدی

Dina Morshedi

دکتر زرین مینوچهر
استادیار
رشته تخصصی: بیوفیزیک و بیوانفورماتیک
Zarrin Minuchehr
Assistant Professor The National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Biophysics and Bioinformatics
دکتر محمدرضا زمانی
استاد تمام بیوتکنولوژی کشاورزی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mohammadreza Zamani
Full Professor, molecular biology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Agricultural Biotechnology
دکتر کامبیز اکبری

رشته تخصصی: میکروبیولوژی صنعتی و کاربردی
Kambiz Akbari

Specialist: Industrial & applied Microbiology
دکتر عبدالامیر علامه
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی
Abdol Amir Allameh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Biotechnology
دکتر الهه الهی
استاد
دانشگاه تهران
Elahe Elahi
Professor
University of Tehran
دکتر سعید امین زاده
دانشیار پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوشیمی
Saeed Aminzadeh
Associate Professor, Industrial and Environmental Biotechnology Department
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: biochemistry
دکتر مریم کبیرسلمانی
استادیار
Maryam kabir Salmani
Assistant Professor National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
دکتر مهوش خدابنده
دانشیار
Mah Vash Khoda Bandeh
Associate Professor National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
دکتر داریوش مینایی تهرانی
دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوشیمی
Dariush Minai Tehrani
Associate Professor, Faculty of Life Sciences and Biotechnology
Shahid Beheshti University
Specialist: Biochemistry
دکتر مصطفی مطلبی
استاد گروه زیست فناوری گیاهی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mostafa Motallebi
Professor, Department of Plant Biotechnology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular genetics
دکتر سید امیر موسوی
دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Seyyed Amir Moosavi
Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر محمدرضا نقوی
استاد دانشکده علوم زراعی و دامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی
Mohammad Reza Naghavi
Professor Faculty of Agronomy and Animal Sciences
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding - Biotechnology
دکتر مهدی صادقی
دانشیار انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک
Mehdi Sadeghi
Associate Professor of National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Bioinformatics
دکتر مجید صادقی زاده
استاد دانشکده علوم زیستی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی از یوکاریوت ها، زیست شناسی مولکولی
Majid Sadeghizadeh
Professor Faculty of Biological Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology of Eukaryotes, Molecular biology
دکتر محمدحسین صنعتی

Mohammad Hossein Sanati

دکتر سید عباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor Department of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ebrahim Vasheghani Farahani
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor University of Toronto, Canada
Specialist: Clinical Biochemistry
Giacca Mauro
Giacca Mauro

دکتر کریم نیرنیا
استاد
Karim Nayernia
Professor
Olsson Olof
Olsson Olof

Radovan Komel
Radovan Komel

مدیر اجرایی
مهیار افتخاری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۳۴