درباره نشریه
ISSN:
1728-3043
eISSN:
2322-2921
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مدیر مسئول:
دکتر جواد محمدی
سردبیر:
دکتر علیرضا زمردی پور
مدیر اجرایی:
مهیار افتخاری
تلفن:
021-44787350
دورنگار:
021-44787350
سایت اختصاصی:
www.ijbiotech.com
صندوق پستی:
161-14965
تاریخ به‌روزآوری: 1403/05/03
مدیر مسئول
دکتر جواد محمدی

Javad Mohammadi

سردبیر
دکتر علیرضا زمردی پور
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی مولکولی، ژنتیک
Ali Reza Zomorodipour
Associate Professor
Specialist: Molecular Biotechnology, Genetics
اعضای تحریریه
دکتر کامران قائدی
استاد تمام سلولی مولکولی،
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژنتیک سلولی و مولکولی
Kamran Ghaedi
Full Professor, Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology
University of Isfahan
Specialist: Cell and Molecular Genetics
دکتر مهران حبیبی رضایی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mehran Habibi Rezaei

University of Tehran
Specialist: Biochemistry
دکتر سید مهدی کلانتر
استاد گروه ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyed Mehdi Kalantar
Professor Department of Medical Genetics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا احمدیان
دانشیار
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Gholam Reza Ahmadian
Associate Professor
Specialist: Molecular Biology
دکتر آزیتا پروانه تفرشی

Azita Parvaneh Tafreshi
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
دکتر دینا مرشدی
دانشیار بیوشیمی، زیست فرایند، پژوهشکده صنعت و محیط زیست
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Dina Morshedi
Associate Professor, Biochemistry, Bioprocess group, Industrail and Environmental Institute
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
دکتر زرین مینوچهر
استادیار
رشته تخصصی: بیوفیزیک و بیوانفورماتیک
Zarrin Minuchehr
Assistant Professor The National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Biophysics and Bioinformatics
دکتر محمدرضا زمانی
استاد تمام بیوتکنولوژی کشاورزی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mohammadreza Zamani
Full Professor, molecular biology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Agricultural Biotechnology
امیر موسوی

Amir Mousavi

دکتر معصومه فخر طاها
دانشیار
Masoumeh Fakhr Taha
Associate Professor Department of Stem Cells and Regenerative Medicine,National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
دکتر عباسعلی امام جمعه
مدیر پژوهشی دانشگاه
Abbasali Emamjomeh

علی خنجری

Ali Khanjari

دکتر سید امیرحسین جلالی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyed Amir Hossein Jalali
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Mauro Giacca

حجت الله ولی

Hojatollah Vali
Department of Anatomy & Cell Biology, McGill University, Canada
محمدامین موسوی
محمدامین موسوی

Mohammad Amin Moosavi

دکتر کامبیز اکبری

رشته تخصصی: میکروبیولوژی صنعتی و کاربردی
Kambiz Akbari

Specialist: Industrial & applied Microbiology
دکتر عبدالامیر علامه
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی
Abdol Amir Allameh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Biotechnology
دکتر الهه الهی
استاد
دانشگاه تهران
Elahe Elahi
Professor
University of Tehran
دکتر مهوش خدابنده
دانشیار
Mah Vash Khoda Bandeh
Associate Professor National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
دکتر داریوش مینایی تهرانی
دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوشیمی
Dariush Minai Tehrani
Associate Professor, Faculty of Life Sciences and Biotechnology
Shahid Beheshti University
Specialist: Biochemistry
دکتر مصطفی مطلبی
استاد گروه زیست فناوری گیاهی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mostafa Motallebi
Professor, Department of Plant Biotechnology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular genetics
دکتر محمدحسین صنعتی

Mohammad Hossein Sanati

دکتر سید عباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor Department of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ebrahim Vasheghani Farahani
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor University of Toronto, Canada
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر کریم نیرنیا
استاد
Karim Nayernia
Professor
Olsson Olof
Olsson Olof

Radovan Komel
Radovan Komel

مدیر اجرایی
مهیار افتخاری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۷
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۳