درباره نشریه
ISSN:
2251-7065
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر سیدمجتبی یاسینی اردکانی
سردبیر:
دکتر مسعود میرزایی
مدیر اجرایی:
دکتر فاطمه کشمیری
کارشناس:
مریم حاتمی هنزا
کارشناس:
هانیه مصطفوی
تلفن:
035-38271350
035-38265559
دورنگار:
035-38271350
035-38265559
سایت اختصاصی:
jmed.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، صفاییه، خیابان بوعلی، روبروی مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد، ، کدپستی: 8916877443
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/18
مدیر مسئول
دکتر سیدمجتبی یاسینی اردکانی
استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyed Mojtaba Yasini Ardekani
Professor, Department Of Psychiatry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
سردبیر
دکتر مسعود میرزایی
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Masoud Mirzaei
Associate Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
هیات تحریریه
سارا جام برسنگ
سارا جام برسنگ
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدحسین اخوان کرباسی
دکتر محمدحسین اخوان کرباسی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
mohammadhosein Akhavan karbasi
Associate Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر شکوه تقی پور
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Shokouh Taghipoor
Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر احمد حائریان
استاد گروه پریو دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: پریودنتیکس
Ahmad Haerian
Professor, The band, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Periodontics
دکتر محمدرضا شجاع
استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Reza Shoja
Professor, Eye group, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر زیبا لوک زاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Ziba Louk Zadeh
Associate Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر حسین آقاعقیلی
دکتر حسین آقاعقیلی
دکتر مهرداد مستغاثی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mehrdad Mostaghasi
Assistant Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر سیدسعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor, Department of Fighting Diseases, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا میرجلیلی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Reza Mir jalili
Associate Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر مسعود میرزایی
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Masoud Mirzaei
Associate Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر علی اکبر واعظی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Ali Akbar Vaezi
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر سیدمجتبی یاسینی اردکانی
استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyed Mojtaba Yasini Ardekani
Professor, Department Of Psychiatry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر مرتضی امیدیان
دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
Morteza Omidian
Associate Professor, Shahid Chamram University
دکتر علیرضا انصاری مقدم
دکتر علیرضا انصاری مقدم
استاد مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Reza Ansari Moghaddam
Professor, Health Promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences
دکتر طاهره چنگیز
استاد گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Tahereh Changiz
Professor, Department of Medical Education, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سیدمحمدباقر کمال الدین تنکابنی
دکتر سیدمحمدباقر کمال الدین تنکابنی
دکتر رضا لباف قاسمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Reza Labbaf Ghasemi
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر ریتا مجتهدزاده
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی از راه دور
Rita Mojtahedzadeh
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: istance educational planning
دکتر آیین محمدی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Aeein Mohamadi
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: medical education
دکتر محمد مظلوم
دکتر محمد مظلوم
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر نیکو یمانی
دانشیار مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Yamani
Associate Professor, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر شهرام یزدانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Shahram Yazdani
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
دکتر اریکا سینزبوری
دکتر اریکا سینزبوری
ویراستارفارسی
ابراهیم سلمانی
دکتر مسعود میرزایی
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Masoud Mirzaei
Associate Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
کارشناس
مریم حاتمی هنزا
مریم حاتمی هنزا
هانیه مصطفوی
هانیه مصطفوی
مدیر اجرایی
دکتر فاطمه کشمیری
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۱