درباره نشریه
ISSN:
1735-501X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین (پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج)
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم نجفی
سردبیر:
دکتر خدابخش احمدی نوده
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی احمدی
تلفن:
021-35946868
دورنگار:
021-35946868
سایت اختصاصی:
www.bsrq.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر (عج) ، بزرگراه نیایش نرسیده به خیابان سئول، مجتمع سازمان های اقشاری متخصصین بسیج، درب شرقی ساختمان 140، (جهاد علمی) ، طبقه اول
صندوق پستی:
4685-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/25
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم نجفی
مسئول پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Ebrahim Najafi
Head of Basij Studies and Research Institute,
Specialist: Human resources management
سردبیر
دکتر خدابخش احمدی نوده
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مشاوره خانواده، روانشناسی
Khoda Bakhsh Ahmadinodeh
Professor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Family Counseling, Psychology
هیات تحریریه
دکتر خدابخش احمدی نوده
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مشاوره خانواده، روانشناسی
Khoda Bakhsh Ahmadinodeh
Professor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Family Counseling, Psychology
دکتر حجت الله ایزدی
دکتر حجت الله ایزدی
Hojatollah Izadi
دکتر نبی الله روحی
دکتر نبی الله روحی
Nabiollah Roohi
دکتر محمدابراهیم سنجقی
استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Mohammad Ebrahim Sanjaghi
Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: strategic Managment
دکتر الله مراد سیف
دانشیار دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Allah Morad Seyf
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: Economical science
دکتر حسین شریفی طرازکوهی
دانشیار دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Hosein Sharifi Tarazkoohi
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: International rights
دکتر علیرضا صدرا
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Reza Sadra
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: political science
دکتر سیدیحیی صفوی همامی
استاد دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor, Imam Hossein University
Specialist: political geography
دکتر اصغر قائدان
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Asghar Ghaedan
University of Tehran
Specialist: history of Islam
دکتر غلامحسین نیکوکار
دانشیار دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت
Gholam Hosein Nikoo Kar
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: Management
مدیر اجرایی
دکتر مهدی احمدی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mehdi Ahmadi
Specialist: Economical science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۳