درباره نشریه
ISSN:
1735-501X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم نجفی
سردبیر:
دکتر خدابخش احمدی نوده
مدیر اجرایی:
قربانعلی جعفری
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی احمدی
سایت اختصاصی:
www.bsrq.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید صیاد شیرازی، میدان سپاه، خیابان پادگان ولیعصر عج ا...، پلاک 3، ساختمان اقشار و متخصصین بسیج، طبقه هشتم، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
صندوق پستی:
4685-19395
تلفن:
021-74146868
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/25
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم نجفی
مسئول پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Ebrahim Najafi
Head of Basij Studies and Research Institute
Specialist: Human resources management
سردبیر
دکتر خدابخش احمدی نوده
استاد تمام مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مشاوره خانواده، روانشناسی
Khoda Bakhsh Ahmadinodeh
Full Professor, Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Family Counseling, Psychology
اعضای تحریریه
دکتر خدابخش احمدی نوده
استاد تمام مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مشاوره خانواده، روانشناسی
Khoda Bakhsh Ahmadinodeh
Full Professor, Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Family Counseling, Psychology
دکتر حجت الله ایزدی
دکتر حجت الله ایزدی

Hojatollah Izadi

دکتر نبی الله روحی
دکتر نبی الله روحی

Nabiollah Roohi

دکتر محمدابراهیم سنجقی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Mohammad Ebrahim Sanjaghi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: strategic Managment
دکتر الله مراد سیف
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل
Allah Morad Seif
Associate Professor Department of Economics and Management
Imam Hossein University
Specialist: international economics
دکتر حسین شریفی طرازکوهی
استاد تمام حقوق بین الملل، حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Hosein Sharifi Tarazkouhi
Full Professor, international law, international law, faculty of human science
Imam Hossein University
Specialist: International rights
دکتر علیرضا صدرا

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Alireza Sadra
Department of Political Science
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر سید یحیی صفوی همامی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
دکتر اصغر قائدان
دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Asghar Ghaedan
Associate Professor, history of civilization of islamic nation
University of Tehran
Specialist: history of Islam
دکتر غلامحسین نیکوکار
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت
Gholam Hosein Nikoo Kar
Associate Professor Faculty of Management and Economics
Imam Hossein University
Specialist: Management
مدیر اجرایی
قربانعلی جعفری
قربانعلی جعفری

Ghorbanali Jafari

دکتر مهدی احمدی

رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mehdi Ahmadi

Specialist: Economical science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۳