درباره نشریه
ISSN:
2383-1359
eISSN:
2383-2525
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی سبحان اللهی
سردبیر:
دکتر ابوالفضل میرزازاده
ویراستار انگلیسی:
مهشید تیموری
ویراستار انگلیسی:
رویا پشم فروش
ویراستار انگلیسی:
شیما قاسمی
ویراستار انگلیسی:
زهرا عاقلی
تلفن:
021-86072731
سایت اختصاصی:
www.ijsom.com
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دکتر مفتح، دانشگاه خوارزمی، ساختمان سمیه، طبقه دوم
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/03
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی سبحان اللهی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Ali Sobhanallahi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: industrial engineering
سردبیر
دکتر ابوالفضل میرزازاده
استاد
دانشگاه خوارزمی
Abolfazl Mirzazadeh
Professor
Kharazmi University
اعضای تحریریه
Papachristos Sotirios
Papachristos Sotirios
Professor University of Ioannina, Greece
Yalaoui Farouk
Yalaoui Farouk
Professor University of Technology of Troyes (UTT), France,
Josef Jablonsky
Professor University of Economics, Prague, Czech Republic,
Christian Prins
Christian Prins
Professor University of Technology of Troyes (UTT), France
Tarak Ali Housein
Tarak Ali Housein
Professor University of Benghazi, Libya
دکتر فرزانه احمدزاده
استادیار
Farzaneh Ahmad Zadeh
Assistant Professor Malardalen University, Sweden
Erik Kropat
Erik Kropat
University of the Bundeswehr München, Germany,
Bernardo Almada Lobo
Bernardo Almada Lobo
Assistant Professor University of Porto, Portugal,
دکتر علیرضا ارشادی خمسه
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
Ali Reza Arshadi Khamseh
Associate Professor
Kharazmi University
دکتر سید حمیدرضا پسندیده
استادیار
دانشگاه خوارزمی
Seyed Hamid Reza Pasandideh
Assistant Professor
Kharazmi University
دکتر محمد محمدی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
Mohammad Mohammadi
Associate Professor
Kharazmi University
دکتر بهمن نادری
استادیار
دانشگاه خوارزمی
Bahman Naderi
Assistant Professor
Kharazmi University
دکتر نسیم غنبرطهرانی
استادیار دانشگاه خوارزمی
Nasim Ghanbartehrani

دکتر علی قدرت نما
استادیار
دانشگاه خوارزمی
Ali Ghodrat Nama
Assistant Professor
Kharazmi University
Gerhard Wilhelm Weber
Gerhard Wilhelm Weber
Professor Middle East Technical UniversityTurkey
Tatiana Tchemisova
Tatiana Tchemisova
Professor University of Aveiro, Portugal,
Ruben Ruiz Garcia
Professor Polytechnical University of Valencia, Spain
Marc Sevaux
Marc Sevaux
Professor University of South Brittany, France,
Jorg Lassig
Jorg Lassig
Professor niversity of Applied Sciences, Germany
Mahantesh Nadakatti
Mahantesh Nadakatti
Professor Gogte Institute of Technology, India,
Zeynep Alparslan
Professor Suleyman Demirel University, Faculty of Arts and Sciences, Isparta, Turkey,
دکتر سید محمد معطرحسینی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyed Mohammad Moattar Hosseini
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Industrial Engineering
دکتر مسعود ربانی
استاد پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی کسب و کار
Masoud Rabbani
Professor College of Industrial Engineering College of Engineering
University of Tehran
Specialist: Business Engineering
دکتر غلامرضا جهانشاهلو
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ریاضیات
Gholam Reza Jahanshahloo
Professor
Kharazmi University
Specialist: Mathematics
Claudine A. Soosay
Professor University of South Australia (UniSA), School of Management
دکتر مقصود امیری
استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع-مدیریت
Maghsood Amiri
Professor, Department of Industrial management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: industrial engineering, -Management
دکتر مصطفی زندیه
استاد مهندسی صنایع، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی
Mostafa Zandieh
Professor, Industrial Management and Information Technology
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management, Industrial Engineering
دکتر حسن شوندی
استادیار
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: ادبیات عربی
Hassan Shavandi
Assistant Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Arabic literature
ویراستار انگلیسی
مهشید تیموری
مهشید تیموری

دانشگاه خوارزمی
Mahshid Teimouri

Kharazmi University
رویا پشم فروش
رویا پشم فروش

دانشگاه خوارزمی
Roya Pashm Foroosh

Kharazmi University
شیما قاسمی
شیما قاسمی

دانشگاه خوارزمی
Shima Ghasemi

Kharazmi University
زهرا عاقلی
زهرا عاقلی

دانشگاه خوارزمی
Zahra Agheli

Kharazmi University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۷