درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
22/3/80
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر حمدالله صالحی
سردبیر:
دکتر ناهید پوررضا
مدیر اجرایی:
دکتر سعادت رستگارزاده
تاریخ به‌روزآوری: 1387/12/27
مدیر مسئول
دکتر حمدالله صالحی
استاد فیزیک
دانشگاه شهید چمران اهواز
Hamdollah Salehi
Professor, Physics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
سردبیر
دکتر ناهید پوررضا
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Nahid Pourreza
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Analytical Chemistry
مدیر اجرایی
دکتر سعادت رستگارزاده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Saadat Rastegarzadeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Analytical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۵