درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
22/3/80
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر حمدالله صالحی
سردبیر:
دکتر ناهید پوررضا
مدیر اجرایی:
دکتر سعادت رستگارزاده
تاریخ به‌روزآوری: 1387/12/27
مدیر مسئول
حمدالله صالحی
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Hamdollah Salehi
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Physic
سردبیر
ناهید پوررضا
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Nahid Pourreza
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Analytical Chemistry
مدیر اجرایی
دکتر سعادت رستگارزاده
سعادت رستگارزاده
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۵