درباره نشریه
ISSN:
1563-1737
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تیر و مرداد 1377
صاحب امتیاز:
مهندس تبسم علیزاد منیر
مدیر مسئول:
مهندس تبسم علیزاد منیر
سردبیر:
مهندس تبسم علیزاد منیر
ویراستار علمی:
دکتر علی عباسیان
روابط عمومی:
علی اصغر علیزاده
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
ملیحه عابدینی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مختار حسین زاده
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سپیده ارشاد
مسئول اشتراک:
سپیده ارشاد
تلفن:
021-77533158
021-77523553
دورنگار:
021-77533158
021-77523553
سایت اختصاصی:
www.iranpolymer.com
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از بهار شیراز، کوچه سلطانی، پلاک 2، واحد 2
صندوق پستی:
174-15615
اشتراک:
پست الکترونیک:
baspar@iranpolymer.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۱۱