درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تیرماه 1385
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
شرکت آریانا گردشگر پاسارگاد
مدیر مسئول:
سید علیرضا کاظمی دولابی
سردبیر:
محسن قانع بصیری
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سیده محبوبه کاظمی دولابی
تلفن:
021-22200646
دورنگار:
021-22200646
نشانی:
تهران، میدان نیاوران، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، ، کدپستی: 1773-16315
صندوق پستی:
1773-16315
تاریخ به‌روزآوری: 1389/08/04

این مجله تا شماره 13 با نام صاعقه (صنعت گردشگری) منتشر می شده است.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۸