درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
انتشار این نشریه از شماره 22 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
حسین صالحی وزیری
مدیر مسئول:
حسین صالحی وزیری
سردبیر:
دکتر حسن علم خواه
مدیر اجرایی:
الهه مستعانی
تلفن:
021-82884354
دورنگار:
021-82884354
سایت اختصاصی:
www.nanosun.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی ، دفتر نشریه فضای نانو
تاریخ به‌روزآوری: 1388/05/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۹