درباره نشریه
ISSN:
1774-2008
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا جباری
سردبیر:
دکتر مهدی پیشوایی
مدیر اجرایی:
دکتر روح الله فریس آبادی
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32934483
سایت اختصاصی:
tarikh.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار محمد امین (ع) ، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، دفتر نشریه
سامانه پیام کوتاه:
10002532113473
صندوق پستی:
186-37165
تلفن:
025-32113468
اشتراک:
تلفن:
025-32113474
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/15

این نشریه با هدف انتشار مقالات علمی تخصصی در زمینه های تاریخ اسلام و تشیع، امامان شیعه (ع) ، ایران اسلامی و تمدن اسلامی، از پاییز1381 با چهار پیش شماره و سپس از بهار سال 1383 به بعد، در قالب فصل نامه منتشر می شود.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا جباری
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، تفسیر و علوم قرآنی
Mohammad Reza Jabbari
Associate Professor
Specialist: history of Islam, Qur'anic commentary and science
سردبیر
دکتر مهدی پیشوایی
دکتر مهدی پیشوایی
استاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
Mahdi Pishvaee
Professor of Imam Khomeini Research Institute
اعضای تحریریه
دکتر حامد منتظری مقدم
دکتر حامد منتظری مقدم
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ
Hamed Montazeri Moghaddam
Associate Professor
Specialist: history
دکتر محسن رنجبر
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Mohsen Ranjbar
Professor
University of Tabriz
Specialist: Natural geography, geomorphology
دکتر محسن الویری
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohsen Alviri
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر یعقوب جعفری نیا
دکتر یعقوب جعفری نیا
استاد
رشته تخصصی: علوم قرآنی و تاریخ اسلام
Yaghoub Jafarinia
Professor
Specialist: Quranic sciences and the history of Islam
دکتر جواد سلیمانی امیری
دکتر جواد سلیمانی امیری
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ
Javad Soleymani Amiri
Associate Professor
Specialist: history
دکتر حسین عبدالمحمدی
دانشیار گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Hosein Abdolmohammadi
Associate Professor History Group
Al-Mustafa International University
Specialist: History of Islam
دکتر اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Asghar Montazerolghaem
Professor History Group
University of Isfahan
Specialist: تاريخ
دکتر محمدرضا هدایت پناه
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Reza Hedayatpanah
Associate Professor
Specialist: history
دکتر محمدهادی یوسفی غروی
استاد
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Mohammad Hadi Yousofi Qaravi
Professor
Specialist: history of Islam
مدیر اجرایی
دکتر روح الله فریس آبادی

Rouhollah Farisabadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۳