درباره نشریه
ISSN:
2588-4131
eISSN:
2588-7092
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی)
مدیر مسئول:
دکتر فریده علوی
سردبیر:
دکتر فریده علوی
مدیرداخلی:
زهره رامین
ویراستار انگلیسی:
سارا نازکدست
کارشناس:
رحمان آرمیده
تلفن:
021-61119063
دورنگار:
021-61119063
سایت اختصاصی:
jor.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان 15 و 16، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
6553-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/30
مدیر مسئول
دکتر فریده علوی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانس
Farideh Alavi
Associate Professor Department of French Language and Literature
University of Tehran
Specialist: French language and literature
سردبیر
دکتر فریده علوی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانس
Farideh Alavi
Associate Professor Department of French Language and Literature
University of Tehran
Specialist: French language and literature
اعضای تحریریه
دکتر محمود جعفری دهقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستان
Mahmoud Jafari Dehaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: mCulture and ancient languages
دکتر حسن فروغی
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Hassan Foroughi
Professor French Language and Literature Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: French language and literature
دکتر مرضیه یحیی پور
استاد تمام زبان و ادبیات روسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Marzieh Yahyapour
Full Professor, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Russian language and literature
دکتر علیرضا انوشیروانی
استاد تمام ادبیات تطبیقی و بین رشته ای
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: نقد ادبی، ادبیات و سینما، ادبیات تطبیقی، مطالعات بین رشته ای
Alireza Anushiravani
Full Professor, Comparative Literature, College of Literature & Humanities
University of Shirazu
Specialist: Comparative literature, Literary Criticism
دکتر ژاله کهنمویی پور
استاد تمام استاد زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Jaleh Kahnamoui Pour
Full Professor, French Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures
University of Tehran
Specialist: French language and literature
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی اجتماعی
Behrouz Mahmoudi Bakhtiari
Associate Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
دکتر علی بهداد
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، فرانسه و روسی
Ali Beh Dad
Professor
Specialist: English, French and Russian language and literature
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
دکتر حسین پیرنجم الدین
دانشیار ادبیات انگلیسی، گروه انگلیسی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Hossein Pirnajmuddin
Associate Professor, English Language and Literature
University of Isfahan
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
دکتر فریده پورگیو
استاد تمام ادبیات انگلیسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
Farideh Pourgiv
Full Professor, English Literature, Faculty of literature and humanities
University of Shirazu
Jacques Fontanille
Professor
Specialist: نشانه شناسي
Caputo Lazzaro Raffaele Detto Rin

دکتر علیرضا ولی پور
استاد دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Ali Reza Vali Poor
Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Tehran
Specialist: Russian language and literature
Christine Raguet
Professor
Specialist: Translation
دکتر الله شکر اسداللهی تجرق
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات فرانسه
Allahshokr Assadollahi Tejaragh
Professor
University of Tabriz
Specialist: French literature
ویراستار انگلیسی
سارا نازکدست

مدیرداخلی
زهره رامین
زهره رامین

کارشناس
رحمان آرمیده

دانشگاه تهران
Rahman Aramideh

University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۸۱۴