درباره نشریه
ISSN:
2588-4131
eISSN:
2588-7092
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی)
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا ولی پور
سردبیر:
دکتر فریده علوی
مدیرداخلی:
زهره رامین
کارشناس:
رحمان آرمیده
تلفن:
021-61119063
دورنگار:
021-61119063
سایت اختصاصی:
jor.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان 15 و 16، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
6553-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/07
مدیر مسئول
دکتر علیرضا ولی پور
استاد دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Ali Reza Vali Poor
Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Tehran
Specialist: Russian language and literature
سردبیر
دکتر فریده علوی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانس
Farideh Alavi
Associate Professor Department of French Language and Literature
University of Tehran
Specialist: French language and literature
اعضای تحریریه
دکتر محمود جعفری دهقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستان
Mahmoud Jafari Dehaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: mCulture and ancient languages
دکتر حسن فروغی
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Hassan Foroughi
Professor French Language and Literature Department
Shahid Chamram University
Specialist: French language and literature
دکتر مرضیه یحیی پور
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Marzieh Yahyapour
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and literature
دکتر علیرضا انوشیروانی
استاد دانشکده زبان های خارجی و زبان شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، نظریه ادبی، ادبیات انگلیسی، نقد ادبی، ادبیات و سینما
Alireza Anushiravani
Professor Faculty of Foreign Languages and Linguistics
University of Shirazu
Specialist: Comparative Literature, Literary Theory, English Literature, Literary Criticism, Literature and Film
دکتر ژاله کهنمویی پور
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Jaleh Kahnamoui Pour
Professor Department of French Language and Literature
University of Tehran
Specialist: French language and literature
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی اجتماعی
Behrouz Mahmoudi Bakhtiari
Associate Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
Christine Raguet
Professor
Specialist: Translation
دکتر الله شکر اسداللهی تجرق
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات فرانسه
Allah Shokr Asadollahi Tajarogh
Professor
University of Tabriz
Specialist: French literature
مدیرداخلی
زهره رامین
زهره رامین

کارشناس
رحمان آرمیده

دانشگاه تهران
Rahman Aramideh

University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۸