درباره نشریه
ISSN:
1680-7073
eISSN:
2345-3737
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم پورجم
سردبیر:
دکتر کاظم پوستینی
مدیر اجرایی:
مهندس حمیدرضا بیگی
تلفن:
021-44580485
021-48292287
دورنگار:
021-44580485
021-48292287
سایت اختصاصی:
jast.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/05
مدیر مسئول
ابراهیم پورجم
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاه
Ebrahim Pourjam
Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Patholog
سردبیر
دکتر کاظم پوستینی
کاظم پوستینی
هیات تحریریه
دکتر ارزنی
ارزنی
دکتر چادوری
چادوری
دکتر امیرحسین چیذری
امیرحسین چیذری
دکتر علی اکبر عنایتی
علی اکبر عنایتی
یعقوب فتحی پور
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حشره شناسی، محیط زیست حشرات، حشره شناسی کشاورزی
Yaghoob Fathipour
Professor, School of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Entomology, Insect Ecology, Agricultural Entomology
دکتر هولینگتون
هولینگتون
دکتر جیائو
جیائو
صلاح کوچک زاده
استاد دانشکده فنی و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و مهندسی هیدرولیک
Salah Kouchakzadeh
Professor, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran
Specialist: Irrigation and Hydraulic Engineering
سیدرضا میرایی آشتیانی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraee Ashtiani
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
دکتر مولنار
مولنار
دکتر مجازی امیری
مجازی امیری
دکتر مورن
مورن
دکتر موند
موند
دکتر نقوی
نقوی
دکتر یوماه
یوماه
دکتر کاظم پوستینی
کاظم پوستینی
 Qualset
Qualset
محمدحسن روزی طلب
استاد بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mohammad Hasan Rouzitlab
Retired Professor of Agricultural Research, Education and Promotion,
Specialist: خاکشناسي
علی اصغر صادقی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Ali Asghar Sadeghi
Associate Professor, Science and Research Branch,
دکتر صفایی
صفایی
محمد شاهدی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، کشاورزی
Mohammad Shahedi
Professor, School of Agriculture, Isfahan University of Technology
Specialist: food industry engineering, Agriculture
دکتر استوپس
استوپس
دکتر سوزوکی
سوزوکی
 Swaminathan
Swaminathan
دکتر تیمور توکلی
تیمور توکلی
غلامحسین زمانی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Gholam Hossein Zamani
Professor, University of Shirazu
Specialist: Promotion and education of agriculture
ویراستار انگلیسی
ژانت الیزابت بلک
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مطالعات حقوقی آثار باستانی
Janet Elizabeth Blake
Associate Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Legal Studies of Antiquities
دکتر هوشنگ عقابی
هوشنگ عقابی
مدیر اجرایی
مهندس حمیدرضا بیگی
حمیدرضا بیگی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۲۳