درباره نشریه
ISSN:
1680-7073
eISSN:
2345-3737
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر طالبی
سردبیر:
دکتر کاظم پوستینی
مدیر اجرایی:
مهندس حمیدرضا بیگی
ویراستار انگلیسی:
دکتر ژانت الیزابت بلک
ویراستار انگلیسی:
دکتر هوشنگ عقابی
تلفن:
021-44580485
021-48292287
دورنگار:
021-44580485
021-48292287
سایت اختصاصی:
jast.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/24
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر طالبی
دانشیار حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، رده بندی حشرات، تنوع زیستی حشرات
Ali Asghar Talebi
Associate Professor, Departement of Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Biological Control of Pests, Systematic of Insects, Biodiversity of Insects
سردبیر
دکتر کاظم پوستینی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
اعضای تحریریه
دکتر  ارزنی
دکتر ارزنی

دکتر  چادوری
دکتر چادوری

دکتر امیرحسین چیذری
استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بازاریابی محصولات کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
دکتر علی اکبر عنایتی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Ali Akbar Enayati
Professor Department of natural resources
University of Tehran
دکتر یعقوب فتحی پور
استاد رشته حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی، اکولوژی و مدیریت آفات، تولید انبوه دشمنان طبیعی آفات
Yaghoub Fathipour
Professor, Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural Entomology, Ecology and Management of Pests, Mass Production of Natural Enemies of Pests
دکتر  هولینگتون
دکتر هولینگتون

دکتر  جیائو
دکتر جیائو

دکتر صلاح کوچک زاده
استاد دانشکده فنی و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و مهندسی هیدرولیک
Salah Kouchakzadeh
Professor Faculty of Agricultural Engineering and Technology
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Hydraulic Engineering
دکتر سید رضا میرایی آشتیانی
استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraei Ashtiani
Professor, Genetics and Animal Breeding
University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
 Molnar
Molnar

دکتر مجازی امیری
دکتر مجازی امیری

دکتر  مورن
دکتر مورن

دکتر  موند
دکتر موند

دکتر  نقوی
دکتر نقوی

دکتر  یوماه
دکتر یوماه

دکتر کاظم پوستینی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
 Qualset
Qualset

دکتر محمدحسن روزی طلب
استاد بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mohammad Hasan Rouzitlab
Retired Professor of Agricultural Research, Education and Promotion
Specialist: خاکشناسي
دکتر مهدی صادقی
دانشیار مهندسی بهداشت محیط، بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mahdi Sadeghi
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر  صفایی
دکتر صفایی

دکتر محمد شاهدی
استاد تمام مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، کشاورزی
Mohammad Shahedi
Full Professor, Food science and technology
Isfahan University of Technology
Specialist: food industry engineering, Agriculture
دکتر  استوپس
دکتر استوپس

دکتر نوری یوکی سوزوکی

 Swaminathan
Swaminathan

دکتر تیمور توکلی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
Teymoor Tavakoli
Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Biosystems Mechanical Engineering
دکتر غلامحسین زمانی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Gholam Hossein Zamani
Professor
University of Shirazu
Specialist: Promotion and education of agriculture
ویراستار انگلیسی
دکتر ژانت الیزابت بلک
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مطالعات حقوقی آثار باستانی
Janet Elizabeth Blake
Associate Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Legal Studies of Antiquities
دکتر هوشنگ عقابی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Hooshang Oghabi
Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
مدیر اجرایی
مهندس حمیدرضا بیگی
مهندس حمیدرضا بیگی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۶۹