درباره نشریه
ISSN:
2008-2126
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1385
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
سید احمد ابوترابی
سردبیر:
دکتر محمد فنایی اشکوری
مدیر اجرایی:
محمدعلی شریفی
ویراستار فارسی:
علی خیری
مسئول اشتراک:
روح الله مهدوی راد
دورنگار:
025-32808903
سایت اختصاصی:
maarefeaqli.nashriyat.ir
نشانی:
قم، شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه بلوار شهید مولوی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ساختمان شماره 2 دفتر فصلنامه معارف عقلی
تلفن همراه:
09193499713
صندوق پستی:
114-37495
اشتراک:
تلفن:
025-32808907
دورنگار:
025-32808907
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/21
مدیر مسئول
سید احمد ابوترابی
سید احمد ابوترابی

سردبیر
دکتر محمد فنایی اشکوری
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Mohammad Fanaie Eshkevari
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy and mysticism
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
حجت الاسلام محمد حسین زاده یزدی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Mohammad Hoseinzadeh Yazdi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Islamic philosophy
دکتر محمد فنایی اشکوری
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Mohammad Fanaie Eshkevari
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy and mysticism
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Fayyazi
Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research
Specialist: Philosophy
دکتر علی مصباح
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره)
رشته تخصصی: فلسفه دین
Ali Mesbah
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
دکتر احمد واعظی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه معاصر
Ahmad Vaezi
Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Contemporary Philosophy, Philosophy
ویراستار فارسی
علی خیری
علی خیری

مدیر اجرایی
محمدعلی شریفی
محمدعلی شریفی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۳