درباره نشریه
ISSN:
2008-2126
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1385
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
احمد ابوترابی
سردبیر:
دکتر محمد فنایی اشکوری
مدیر اجرایی:
محمدعلی شریفی
مسئول اشتراک:
رضا صفری
دورنگار:
025-32808903
سایت اختصاصی:
www.maarefeaqli.nashriyat.ir
نشانی:
قم، شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه بلوار شهید مولوی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ساختمان شماره 2 دفتر فصلنامه معارف عقلی
تلفن همراه:
09193499713
صندوق پستی:
114-37495
اشتراک:
تلفن:
025-32808907
دورنگار:
025-32808907
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/27
مدیر مسئول
احمد ابوترابی
احمد ابوترابی
سردبیر
محمد فنایی اشکوری
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Mohammad Fanaie Eshkevari
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Philosophy and mysticism
هیات تحریریه
دکتر احمد احمدی
احمد احمدی
استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Ahmad Ahmadi
Professor, گروه فلسفه, University of Tehran
Specialist: Western philosophy
غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Avani
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
حجت الاسلام محمد حسین زاده
محمد حسین زاده
محمد فنایی اشکوری
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Mohammad Fanaie Eshkevari
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Philosophy and mysticism
غلامرضا فیاضی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Fayyazi
Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research,
Specialist: Philosophy
علی مصباح
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره)
رشته تخصصی: فلسفه دین
Ali Mesbah
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Philosophy of Religion
احمد واعظی
استاد دانشگاه باقر العلوم (ع)
رشته تخصصی: فلسفه معاصر
Ahmad Vaezi
Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Contemporary Philosophy, Philosophy
ویراستارفارسی
علی خیری
علی خیری
مدیر اجرایی
محمدعلی شریفی
محمدعلی شریفی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۸