درباره نشریه
ISSN:
2008-6652
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
شهرام زارع
مدیر مسئول:
شهرام زارع
سردبیر:
شهرام زارع
مدیرداخلی:
علیرضا یارمحمدی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
علیرضا یارمحمدی
تلفن همراه:
09124980268
صندوق پستی:
1395-13145
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09124264494
تاریخ به‌روزآوری: 1390/06/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۰