درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
سردبیر:
دکتر سقراط فقیه زاده
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.ijec.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران
صندوق پستی:
398-14195
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/01
مدیر مسئول
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
سردبیر
دکتر سقراط فقیه زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Soghrat Faghihzadeh
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
اعضای تحریریه
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر سقراط فقیه زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Soghrat Faghihzadeh
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor Khorasgan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر علیرضا بیگلری
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: متخصص ژنتیک
Ali Reza Biglari
Assistant Professor Faculty of Medicine
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Geneticist
دکتر محمدرضا دین محمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: پرستاری
Mohamad Reza Din Mohammadi
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر نسرین بهرامی نژاد
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Nasrin Bahrami nezhad
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
دکتر کوروش امینی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Kourosh Amini
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing education
دکتر رقیه خرقانی
استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Roghieh Kharaghani
Assistant Professor Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر غلامرضا معصومی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب اورژانس
Gholam Reza Masoumi
Associate Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر سهیل نجفی
استادیار دانشگاه بقیه الله اعظم
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Soheil Najafi
Assistant Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
مهدی موسایی فرد
مهدی موسایی فرد
هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵