درباره نشریه
ISSN:
2008-2002
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی همای سلامت
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا زرین آرا
سردبیر:
دکتر سید محمد قدسی
ویراستار فارسی:
دکتر جواد رزاقی
تلفن:
021-88313449-50
021-88317678
دورنگار:
021-88313449-50
021-88317678
سایت اختصاصی:
www.homayesalamat.com
نشانی:
تهران، خیابان شهید مطهری، ابتدای خیابان سنایی، ساختمان 344، طبقه 4، واحد 44
صندوق پستی:
5399-15785
تاریخ به‌روزآوری: 1391/02/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۳