درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه توسعه مدارس کارآمد
مدیر مسئول:
غلامحسین حسین زاده یوسفی
سردبیر:
علی محمدباقر
مدیر اجرایی:
مریم فخاری
مدیرداخلی:
سمیه گندمی
ویراستار فارسی:
علی اکبر پیرزاد
روابط عمومی:
طاهره کاظمی
مسئول اشتراک:
سمیه گندمی
تلفن:
021-88454944
دورنگار:
021-88454944
سایت اختصاصی:
www.madaresekaramad.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی ،خیابان اندیشه ،اندیشه 8 ،پلاک 4،واحد 4
صندوق پستی:
5376-14155
اشتراک:
دورنگار:
021-88454944
تاریخ به‌روزآوری: 1390/05/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۴