درباره نشریه
ISSN:
2228-6683
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر عبدالوهاب پورقاز
سردبیر:
دکتر حسین جناآبادی
ویراستار فارسی:
دکتر خاور قربانی
صفحه آرا:
مهدیه رجبی ستوده
کارشناس:
فاضله ریگی
تلفن:
054-31132822
سایت اختصاصی:
jeps.usb.ac.ir
نشانی:
زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرکز نشریات علمی دانشگاه، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی
صندوق پستی:
655-98135
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/06
مدیر مسئول
دکتر عبدالوهاب پورقاز
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Abdolvahab Pourgaz
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Educational Science
سردبیر
دکتر حسین جناآبادی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلو چستان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: روانشناسی
Hossein Jenaabadi
Professor, university of sistan and baluchestan
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: psycology
اعضای تحریریه
دکتر مهناز اخوان تفتی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mahnaz Akhavan Tafti
Professor, Educational Psychology
University of Alzahra
Specialist: Educational Psychology
دکتر بهروز بیرشک
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناس
Behrooz Birashk
Associate Professor Department Of Psychology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist
دکتر افسانه مرزیه
دانشیار روانشناسی تربیتی، گروه آموزش و پرورش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
Afsaneh Marziyeh
Associate Professor, Educational Psychology, Education
University of Sistan and Baluchestan
تورج هاشمی نصرت آباد
استاد روانشناسی،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی و متدولوژی و روشهای کمی و کیفی در پژوهش
Touraj Hashemi Nosrat Abad
Professor, psychology
University of Tabriz
Specialist: statistical method
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghoobi
Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences,
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
دکتر مهرداد مظاهری
استادیار دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: روانشناسی
Mehrdad Mazaheri
Assistant Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: psychology
دکتر نورمحمد بخشانی
استاد مرکز تحقیقات بهداشت و درمان نوجوانان و کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Nour Mohammad Bakhshani
Professor Research Center for Health of Adolescents and Children
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر حسین جناآبادی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلو چستان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: روانشناسی
Hossein Jenaabadi
Professor, university of sistan and baluchestan
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: psycology
دکتر حمیدرضا آقامحمدیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روان شناسی
Hamid Reza Aghamohammadian Sharbaf
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Psychology
دکتر سید حمیدرضا علوی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyedhamidreza Alavi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Philosophy of Education
دکتر محمد خیر
استاد روانشناسی
موسسه آموزش عالی پیشتازان
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mohammad Khayyer
Professor, Educational Psychology
Pishtazan Institute of Higher Education
Specialist: Educational Psychology
ویراستار فارسی
دکتر خاور قربانی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Khavar Ghorbani
Associate Professor, Persian language and literature
Mahabad Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
صفحه آرا
مهدیه رجبی ستوده
مهدیه رجبی ستوده
کارشناس
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: نرم افزار
Nahdieh Rajabi Sotoudeh
Expert
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: software
کارشناس
فاضله ریگی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۶