درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه در سال 93 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی، هنری طلایه داران نور آفاق
مدیر مسئول:
موسسه فرهنگی، هنری طلایه داران نور آفاق
سردبیر:
سید محمد بابامیری
مدیرداخلی:
قاسم باباجانی
سایت اختصاصی:
www.emtedad.ir
سامانه پیام کوتاه:
30001357
صندوق پستی:
1357-37195
تلفن:
025-32921357
تاریخ به‌روزآوری: 1393/09/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۴۲