درباره نشریه
eISSN:
2052-336X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا مصداقی نیا
سردبیر:
دکتر سیمین ناصری
سایت اختصاصی:
www.ijehse.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/18
مدیر مسئول
علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghi Nia
Professor, Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
سردبیر
سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
هیات تحریریه
میترا غلامی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mitra Gholami
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر نوشین راستکاری
نوشین راستکاری
استاد مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران
Noushin Rast Kari
Professor, Air Pollution Research Center Institute of Environment, Tehran University of Medical Sciences
روشنک رضایی کلانتری
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Roshanak Rezaei
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر منصور شمسی پور
منصور شمسی پور
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mansour Shamsi Poor
Tehran University of Medical Sciences
Derek Stevenson
Derek Stevenson
امیرحسین محوی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Amir Hossein Mahvi
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
Mohamed Larbi Bouguerra
Mohamed Larbi Bouguerra
Ngai Weng Chan
Ngai Weng Chan
Curt D Eckhert
Curt D Eckhert
منصور غیاث الدین
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Mansoor Ghiyasedin
Professor, University of Tehran
Specialist: environmental engineering
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Nematollah Jafar Zadeh Haghighi fard
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
محمد کارآموز
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران - هیدرولیک و مهندسی سیستم ها
Mohamad Karamouz
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering - Hydraulics and Systems Engineering
Dennis Lane
Dennis Lane
محمد ملکوتیان
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mohammad Malakootian
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Kerman University of Medical Sciences
علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghi Nia
Professor, Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
انوشیروان محسنی بندپی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Anu Shirvan Mohseni Band Pey
Associate Professor, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
رامین نبی زاده نودهی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ramin Nabi Zadeh Nodehi
Tehran University of Medical Sciences
کاظم ندافی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Kazem Naddafi
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سیدجلال الدین شاه طاهری
سیدجلال الدین شاه طاهری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Jamaleddin Shah Taheri
Tehran University of Medical Sciences
مسعود یونسیان
دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Massoud Yunesian
Associate Professor, School of Public Health and Environmental Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۲