درباره نشریه
ISSN:
2345- 4105
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
1384
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) (دانشکده کشاورزی)
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا جوانمرد
سردبیر:
دکتر علی سلیمانی
دبیراجرایی:
مریم بهداد
مدیر اجرایی:
دکتر ایمان احمدی
تلفن:
031-35354128
031-35354060
نشانی:
اصفهان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه مجله پژوهش در علوم کشاورزی
صندوق پستی:
81595-158
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/roce
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/23
مدیر مسئول
دکتر حمیدرضا جوانمرد

Hamidreza Javanmard

سردبیر
دکتر علی سلیمانی
استاد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Ali Soleymani
Professor, Agronomy, Department of Agronomy and Plant Breeding
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
دبیراجرایی
مریم بهداد

Maryam Behdad

مدیر اجرایی
دکتر ایمان احمدی
استادیار مکانیک بیوسیستم، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون کشاورزی
Iman Ahmadi
Assistant Professor, Biosystems Engineering, Department of Agronomy, Collage of Agriculture
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Biosystems Engineering, Agricultural Mechanization
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۰