درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1385
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه از شماره 9 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
دکتر نادر هوشمندیار
مدیر مسئول:
دکتر نادر هوشمندیار
سردبیر:
دکتر فریبرز مسعودی
مدیر اجرایی:
دکتر فریبرز مسعودی
تلفن:
021-22496040
دورنگار:
021-22496040
صندوق پستی:
568-19575
تاریخ به‌روزآوری: 1388/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۱